121. Προσομοίωση της λειτουργίας του MAC πρωτοκόλλου στο GPRS
Author: Παπαηλίου-Μάλλιος, Παναγιώτης
Format: pdf
Date: 2001
122. Η δημογραφική κατάσταση της νήσου Σερίφου κατά τα έτη 1991 και 2001
Author: Λαζαρής, Παναγιώτης Ν.
Format: pdf
Date: 06-2006
123. Μελέτη δημοπρασιών για την εκχώρηση ζωνών φάσματος
Author: Γεροκλής, Αχιλλέας
Format: pdf
Date: 12-2000
124. Σχεδιασμός και ανάλυση αποθήκης δεδομένων για ασφαλιστικό οργανισμό
Author: Γραμματικός, Κωνσταντίνος - Νεκτάριος
Format: pdf
Date: 02-2002
125. Πρωτόκολλα ασφαλών ηλεκτρονικών εκλογικών διαδικασιών
Author: Ρουλάκης, Σταμάτιος
Format: pdf
Date: 02-2002
126. Μελέτη επίδρασης των εξωσχολικών δραστηριοτήτων στη σχολική επίδοση των μαθητών και των μαθητριών των δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου με τη χρήση στατιστικών μεθόδων
Author: Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Β.
Format: pdf
Date: 06-2006
127. Ενσωμάτωση τεχνολογιών προστασίας της ιδιωτικότητας στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων
Author: Παναγής, Θωμάς
Format: pdf
Date: 12-2001
128. Μελέτη της ενδονοσοκομειακής θνησιμότητος κατά τα έτη 1995-1999 σε ένα γενικό περιφεριακό νοσοκομείο της Αττικής
Author: Στεφανίδου, Άννα Στ.
Format: pdf
Date: 06-2006
129. Κατασκευή μεθοδολογίας για την υποστήριξη της υιοθέτησης συστήματος διαχείρισης γνώσης
Author: Παπαργύρης, Αντώνιος
Format: pdf
Date: 02-2002
130. Έρευνα για την ανίχνευση των βασικών χαρακτηριστικών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επωφελούμενοι της Καρίτας Αθήνας προσφυγικό έργο
Author: Παναγιωτίδου, Μαρία Π.
Format: pdf
Date: 07-2006
131. Πολυμεταβλητή ανάλυση και αξιολόγηση ελληνικών τραπεζών
Author: Ψαράς, Ευάγγελος
Format: pdf
Date: 07-2006
132. Αξιολόγηση τεχνολογιών σύγκλισης ετερογενών αρχιτεκτονικών πολυμεσικών δικτυακών συσκευών
Author: Κάβαλος, Αριστείδης
Format: pdf
Date: 02-2002
133. Μελέτη μετάδοσης πολυμέσων σε ασύρματα τοπικά δίκτυα IEEE 802.11
Author: Δρακόπουλος, Ιωάννης
Format: pdf
Date: 12-2002
134. Οι δαπάνες περίθαλψης του ΟΓΑ
Author: Μυλωνάκης, Ιωάννης Κ.
Format: pdf
Date: 11-2006
135. Τεχνικές ανάλυσης κατά συστάδες
Author: Κλάδου, Χριστίνα Εμμ.
Format: pdf
Date: 08-2006
136. Ευφυείς κινητοί πράκτορες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας
Author: Ζαφείρης, Βασίλειος
Format: pdf
Date: 12-2002
137. Επιλογή του καλύτερου στρατηγού των ΗΠΑ στον 20ο αιώνα με τη μέθοδο της αναλυτικής ιεραρχικής διαδικασίας
Author: Χρυσανθοπούλου, Μαρία Ι.
Format: pdf
Date: 12-2006
138. Μελέτη κανόνων συμμετοχής σε ομότιμα δίκτυα επικοινωνίας μέσω προσομοίωσης
Author: Καρατζάς, Χρήστος Ι.
Format: pdf
Date: 02-2003
139. Αναλυτική ιεραρχική διαδικασία και ερωτηματολόγια
Author: Βασιλείου, Αναστασία Ε.
Format: pdf
Date: 12-2006
140. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων : παρουσίαση των κυριότερων προβλημάτων του και ανάλυση της επενδυτικής του πολιτικής
Author: Τσαμολιάς, Τριάδης Δ.
Format: pdf
Date: 10-2006

Pages:  « Previous 1012345678910 Next 10 »