ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Essays on finance, economics and shipping
Εναλλακτικός τίτλος :Δοκίμια στη χρηματοοικονομική, τα οικονομικά και τη ναυτιλία
Δημιουργός :Moysiadou, Stergiani A.
Μωϋσιάδου, Στεργιανή
Συντελεστής :Kavussanos, Manolis (Επιβλέπων καθηγητής)
Drakos, Konstantinos (Εξεταστής)
Rompolis, Leonidas (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Tsouknidis, Dimitrios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :209p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8726
Περίληψη :This Ph.D. Thesis consists of four research papers. The first paper provides a brief and concise description of the various sectors and segments of the shipping industry and the main economic participants. It also analyses the factors affecting supply and demand in the dry and wet bulk sectors of the industry, and how these forces interact to determine freight rate equilibrium both in the short and the long run, in the various shipping markets (i.e. the freight, the newbuilding, the sales and purchase and the demolition markets). The reader can learn about key shipping market concepts following the historical evolution of shipping cycles in response to core events that triggered changes in market dynamics over time.The second paper examines the long-run market efficiency hypothesis in the bulk shipping transportation markets, observing long-run equilibrium relationships between freight rates on different shipping routes and the dynamics of short-run deviations from the equilibria. The freight rate series on the different shipping routes examined are selected on the basis of a common economic driver, which may be a common port of import, export or a common commodity transported. The results of the analysis confirm the long-run market efficiency hypothesis, providing useful insights for the efficient organisation of supply-chain models. The third paper studies the effect that the relative market power between buyers and sellers of the shipping transportation service (that is, vessel charterers and owners, respectively) may have on the formation on individual voyage freight rates. Also, the paper highlights the asymmetry of the market power distribution between charterers and shipowners, which is essential to consider especially in cases of prospective mergers or acquisitions between chartering companies with high market shares, due the potential adverse consequences such mergers may have on the relevant freight markets. The fourth paper calibrates and examines the performance of various Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) modelling specifications for the prediction of ETF risk in dry bulk shipping. The study focuses on ETFs priced against and investing in shipping freight derivatives in the dry bulk sector of the industry. The paper highlights the importance of the accurate estimation of the risk that investing in newly-introduced financial products (like the one under investigation) entails, products which provide access to the freight markets for both individual and institutional investors.
Η διατριβή απαρτίζεται από τέσσερις αυτοτελείς μελέτες. Η πρώτη από αυτές παρέχει μια συνεκτική παρουσίαση των επιμέρους κλάδων και αγορών της εμπορικής ναυτιλίας, των συμμετεχόντων σε αυτές, και των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν την προσφορά και τη ζήτηση και διαμορφώνουν τις τιμές ισορροπίας στις αγορές των ναύλων. Επίσης, στη μελέτη αυτή περιγράφονται οι οικονομικοί κύκλοι των ναυτιλιακών αγορών και παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξή τους αναλύοντας σημαντικά γεγονότα που καθόρισαν τη δυναμική των αγορών. Η δεύτερη μελέτη, εξετάζει την αποτελεσματικότητα της αγοράς των θαλάσσιων μεταφορών χύδην ξηρού φορτίου σε μακροχρόνιο ορίζοντα, καθώς και την ύπαρξη βραχυχρόνιων αποκλίσεων από αυτήν. Διερευνώνται οι στατιστικές ιδιότητες χρονολογικών σειρών δεικτών επί ναύλων διαφόρων δρομολογίων, για τις οποίες υπάρχουν κοινοί παράγοντες που πιθανώς οδηγούν τις σχέσεις μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ των σειρών, όπως για παράδειγμα, κοινοί λιμένες εισαγωγών ή εξαγωγών πρώτων υλών, ή κοινά μεταφερόμενα εμπορεύματα. Η εμπειρική ανάλυση επιβεβαιώνει την μακροχρόνια αποτελεσματικότητα των υπό μελέτη αγορών, παρέχοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των εφοδιαστικών αλυσίδων. Η τρίτη μελέτη διερευνά την επίδραση της σχετικής δύναμης αγοράς (relative market power) μεταξύ αγοραστών και πωλητών υπηρεσιών ναυτιλιακών μεταφορών, στη διαμόρφωση των τιμών συμβολαίων ναύλωσης κατά ταξίδι. Ειδικότερα, υπολογίζεται η σχετική διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ ναυλωτή και πλοιοκτήτη κατά τη διαπραγμάτευση των όρων συμβολαίων ναύλωσης κατά ταξίδι (voyage charters), και εξετάζεται το μέγεθος της επίδρασής της στη διαμόρφωση των τιμών των ναύλων. Περαιτέρω, η μελέτη αναδεικνύει την ασσυμετρία στη συγκέντρωση των μεριδίων αγοράς ναυλωτών και πλοιοκτητών και θέτει προβληματισμούς για τις ενδεχόμενες συνέπειες που μελλοντικές εξαγορές ή συγχωνεύσεις ναυλομεσιτικών εταιρειών με σημαντικό μερίδιο αγοράς μπορεί να έχουν στην αγορά των ναύλων. Η τέταρτη μελέτη έχει ως αντικείμενο την εξεύρεση του καλύτερου υποδείγματος εκτίμησης και πρόβλεψης του κινδύνου στις αγορές ναυτιλιακών αμοιβαίων κεφαλαίων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο (Exchange Traded Funds, ETFs). Η μελέτη επικεντρώνεται σε αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν αποκλειστικά σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επί ναύλων πλοίων (Forward Freight Agreements, FFAs) μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (dry bulk vessels). Η μελέτη τονίζει τη σημαντικότητα της ακριβούς εκτίμησης του κινδύνου επένδυσης σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα για τις ναυτιλιακές αγορές, όπως τα υπό μελέτη, τα οποία παρέχουν πρόσβαση στην αγορά των ναύλων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε θεσμικούς επενδυτές. Εξετάζονται διάφορα υποδείγματα VaR, Extreme Value Theory, κ.α.
Λέξη κλειδί :Shipping markets
Market efficiency
Price formation
Risk Forecasting
Exchange Traded Funds
Ναυτιλιακές αγορές
Αποτελεσματικότητα αγορών
Καθορισμός τιμής
Πρόβλεψη κινδύνου
Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια
Διαθέσιμο από :2023-08-09
Ημερομηνία έκδοσης :06/29/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-08-09 01:02:52
Δικαιώματα χρήσης :Two-year restricted access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Moysiadou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf