ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Applicants’ reactions and the influence of eWoM to branding
Εναλλακτικός τίτλος :Οι αντιδράσεις των υποψηφίων και η επίδραση που ασκεί η ηλεκτρονική αξιολόγηση στην οργανωσιακή ελκυστικότητα
Δημιουργός :Πρίφτι, Γιοάνα
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :139σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8600
Περίληψη :Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η συνεχώς αυξανόμενη ενασχόληση όλων μας με τα μέσα αυτής, έφεραν στην επιφάνεια νέες, σύγχρονες μεθόδους επιλογής εργαζομένων. Αρχικός στόχος, λοιπόν, της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιδράσεων των υποψηφίων σχετικά με τα νέα τεχνολογικά μέσα επιλογής προσωπικού, και συγκεκριμένα, την ψηφιακή συνέντευξη. Παράλληλα, μεγάλο μέρος της παρούσας εργασίας αφορά τις ηλεκτρονικές αξιολογήσεις, οι οποίες παρέχουν πληροφορίες ανεπηρέαστες από την εκάστοτε εταιρία, στους μελλοντικούς υποψηφίους για μια θέση εργασίας. Κύριος στόχος ήταν η διερεύνηση της επιρροής που πιθανών ασκεί μια (θετική- λιγότερο θετική- αρνητική- λιγότερο αρνητική) ηλεκτρονική αξιολόγηση- κριτική (Electronic Word of Mouth) στην οργανωσιακή ελκυστικότητα.
The rapid development of technology and the ever-increasing involvement of all of us with its means, showed up new, modern methods of the selection process. The purpose of this thesis is to investigate the applicants΄ reactions to the new technological means of selection, and in particular, the digital interview. At the same time, a great part of the current thesis is about the electronic Word of Mouth, which provide information, unaffected by the company, to future applicants. The main purpose was to investigate the possible impact of a positive-less positive-negative-less negative electronic Word of Mouth on organizational attractiveness.
Λέξη κλειδί :Αντιδράσεις υποψηφίων
Ηλεκτρονική αξιολόγηση
Οργανωσιακή ελκυστικότητα
Applicants' reactions
Electronic Word of Mouth (eWOM)
Branding
Διαθέσιμο από :2021-05-05 21:17:30
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-05 21:17:30
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Prifti_2021.pdf

Τύπος: application/pdf