ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της ασυμμετρίας κόστους στην ποιότητα των λογιστικών κερδών: περιπτώσεις των χωρών Γαλλίας-Ιταλίας-Γερμανίας
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of cost asymmetry on the quality of accounting earnings: cases of countries of France-Italy-Germany
Δημιουργός :Βλάχος, Ανδρέας
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Βλησμάς, Ορέστης (Εξεταστής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9928
Περίληψη :Η εργασία αποτυπώνει μια σύντομη περιγραφή των υφιστάμενων συνθηκών που αποτελούν τη βάση της θεωρίας, δηλαδή της επίδρασης του κόστους στο σχηματισμό κερδών. Σε συνέχεια εξετάζει την επίδραση της συμπεριφοράς κόστους στην ποιότητα των κερδών καθώς και την εισαγωγή της παραμέτρου της ασσυμετρίας κόστους σε υποδείγματα με βάση την αρχή της συντηρητικότητας.Για τις ανάγκες τις εργασίας μελετήσαμε τις χώρες Γαλλία , Γερμανία και Ιταλία από τις οποίες αντλήσαμε δεδομένα από την βάση δεδομένων EIKON – DATASTREAM και για τις οποίες τρέξαμε υποδείγματα για να δείξουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο των Rajiv D.Banker, Sudipta Basu , Dmitri Byzalov , Janice Y.S.Chen με την ενίσχυση του υποδείγματος του Basu(1997) με μεταβλητές που αφορούν την ασσυμετρία κόστους μπορεί να ερμηνευτεί καλύτερα.
The paper captures a brief description of the existing conditions that form the basis of the theory, the effect of costs on the formation of profits. It then examines the effect of cost behavior on the quality of earnings as well as the introduction of the cost asymmetry parameter in models based on the principle of conservatism.For the needs of the work we studied the countries France, Germany and Italy from which we extracted data from the EIKON – DATASTREAM database and for which we ran models to show that according to the article by Rajiv D.Banker, Sudipta Basu, Dmitri Byzalov , Janice Y.S.Chen by augmenting Basu's (1997) model with variables of cost stickness
Λέξη κλειδί :Ασυμμετρία κόστους
Συντηρητισμός
Ποιότητα κερδών
Cost asymmetry
Conservatism
Earnings quality
Διαθέσιμο από :2022-11-25 21:32:36
Ημερομηνία έκδοσης :15-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-25 21:32:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf