ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Δείκτες ESG και η σχέση τους με την αποτελεσματικότητα-αποδοτικότητα των ελληνικών εταιρειών
Εναλλακτικός τίτλος :ESG metrics and their relationship with the effectiveness-efficiency of greek companies
Δημιουργός :Υφαντής, Αχιλλέας
Συντελεστής :Γεωργούτσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σπύρου, Σπύρος (Εξεταστής)
Λελεδάκης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :52σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9926
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην αναλυτική περιγραφή και την εμπειρική μελέτη των πληροφορίων ESG και στην σχέση τους με την απόδοση των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών που τις δημοσιεύουν. Γίνεται μια εκτενής εισαγωγή για το τι ονομάζεται ESG, ποιοι είναι οι λόγοι δημοσιοποίησης του καθώς και τα προτερήματα και οι αδυναμίες που το συνοδεύουν. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ως οντότητες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν στις κλασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και ποιος είναι ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως συντονιστή.Στη συνέχεια διεκπεραιώνεται η εμπειρική μελέτη των πληροφοριών ESG και η πιθανή συσχέτισή τους με την υπερ-απόδοση των ελληνικών μετοχών. Η έρευνα χρησιμοποιεί τα ετήσια Jensen Alpha των μετοχών υπό μελέτη και εξετάζει πιθανή συσχέτιση με τις ετήσιες ESG βαθμολογίες που αντιστοιχούν σε αυτές. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των πληροφοριών ESG και των Jensen Alpha , γεγονός που σημαίνει ότι οποιαδήποτε επιρροή (θετική ή αρνητική) έχουν οι δημοσιοποιήσεις και η υιοθέτηση των πληροφοριών ESG δεν είναι στο μέγεθος που να γίνει σημαντικά αντιληπτή. Μελλοντική επανεξέταση της υπόθεσης με μεγαλύτερο μέγεθος παρατηρήσεων και χρονικού ορίζοντα θα ήταν σημαντική καθώς τα περισσότερα προτερήματα των πρακτικών ESG έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.
This thesis focuses on the analytical description and empirical study of ESG information and its relationship with the performance of the Greek listed companies that publish their ESG metrics. An extensive introduction is given to what ESG is, what are the reasons for its publication as well as the strengths and weaknesses that accompany it. Greek companies as entities within the European Union are obliged to publish non-financial information which includes elements that cannot be attributed to the classic financial statements. For this reason, reference is made to the institutional framework in force by the European Commission as well as the role of the Athens Stock Exchange as a coordinator.Then the empirical study of ESG and its possible correlation with the outperformance of Greek stocks is carried out. The research uses the annual Jensen Alpha of the stocks under study and examines possible correlation with the annual ESG scores corresponding to them. The results showed that no statistically significant correlation was found between ESG information and Jensen Alpha, which means that any influence (positive or negative) that disclosures and adoption of ESG information have is not large enough to be significantly perceived. Future reexamination of the hypothesis with a larger size of observations and time horizon would be important as most of the benefits of ESG practices are long-term in nature.
Λέξη κλειδί :Δείκτης ESG
Χρηματιστήριο Αθηνών
Ελληνικές επιχειρήσεις
Αποτελεσματικότητα
Μη Χρηματοοικονομικές πληροφορίες
ESG metrics
Athens Exchange Market
Greek companies
Effectiveness
Non Financial disclosure
Διαθέσιμο από :2022-11-25 15:54:48
Ημερομηνία έκδοσης :25-11-2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-11-25 15:54:48
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Yfantis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf