ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Earnings management determinants: the role of macroeconomic effects and economic crises
Εναλλακτικός τίτλος :Καθοριστικοί παράγοντες διαχείρισης κερδών: ο ρόλος των μακροοικονομικών επιπτώσεων και των οικονομικών κρίσεων
Δημιουργός :Mitrakos, Dimitrios
Μητράκος, Δημήτριος
Συντελεστής :Demirakos, Efthymios (Επιβλέπων καθηγητής)
Siougle, Georgia (Εξεταστής)
Doukakis, Leonidas (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9759
Περίληψη :The topic of this dissertation is the determinants of earnings management and especially the role of macroeconomic factors and economic crises. More particularly, it will be investigated whether earnings management is affected, given firm-specific factors according to the relevant literature and prior empirical evidence, from several macroeconomic evolutions. Several past studies have provided evidence that in bad economic times, based either on financial crises and /or on economic cycles, earnings management practices are either decreased or increased, under two contrary theories.
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι οι καθοριστικοί παράγοντες της διαχείρισης των κερδών και ιδιαίτερα ο ρόλος των μακροοικονομικών παραγόντων και των οικονομικών κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί εάν η διαχείριση των κερδών επηρεάζεται, δεδομένων συγκεκριμένων παραγόντων της εταιρείας σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και προηγούμενα εμπειρικά στοιχεία, από διάφορες μακροοικονομικές εξελίξεις. Αρκετές προηγούμενες μελέτες έχουν αποδείξει ότι σε κακές οικονομικές εποχές, με βάση είτε χρηματοπιστωτικές κρίσεις ή/και οικονομικούς κύκλους, οι πρακτικές διαχείρισης κερδών είτε μειώνονται είτε αυξάνονται, σύμφωνα με δύο αντίθετες θεωρίες.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση κερδών
Μακροοικονομικές εξελίξεις
Οικονομική κρίση
Earnings management
Economic crises
Macroeconomic factors
Διαθέσιμο από :2022-10-18 16:54:06
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-10-18 16:54:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mitrakos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf