ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αξιοπιστία που δημιουργείται από τους instagram influencers και πώς πρέπει να επιλέγεται ο instagram endorser για το διαφημιζόμενο προϊόν
Εναλλακτικός τίτλος :The credibility that is created by instagram influencers and how the companies should choose instagram endorsers to to advertise their products
Δημιουργός :Παπαπέτρου-Ποριώτη, Δήμητρα
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :130σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9567
Περίληψη :Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών αυξάνεται συνεχώς. Στην εποχή μας έχουν δημιουργηθεί καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και μοιράζονται όλες τις πτυχές των εμπειριών τους σε αυτές. Μια τεχνική διαφήμισης που μπορεί να επηρεάσει τους καταναλωτές είναι η χρήση ενός influencer για την προώθηση προϊόντων. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει εάν η παρουσία μιας influencer η οποία ταιριάζει η δεν ταιριάζει και τόσο με το προωθούμενο προϊόν βοήθησε να επηρεαστεί η πρόθεση αγοράς των καταναλωτών και να δημιουργηθεί ευνοϊκή στάση απέναντι στο προϊόν. Οι καταναλωτές αξιολόγησαν μια micro influencer όπου δήλωσαν ότι είχαν μεγάλη πρόθεση να αγοράσουν το προϊόν λόγω της υψηλής αξιοπιστίας που δημιουργήθηκε ενώ παράλληλα αξιολόγησαν και μία macro influencer που λόγω της χαμηλότερης αξιοπιστίας που δημιουργήθηκε η πρόθεση αγοράς συνολικά ήταν χαμηλότερη. Επομένως, μελετάται η αξιοπιστία των influencer και ο αντίκτυπός τους στην πρόθεση αγοράς ανάλογα με το πόσο ταιριάζουν με το προωθούμενο προϊόν.
The purchasing power of consumers increases constantly. Nowadays a significant amount of consumers buy products on social networking platforms and share all aspects of their experiences on them. An advertising technique that can influence the purchase intention of the consumers is using an influencer to promote products. The purpose of this study was to investigate if the presence of an influencer that fit or doesn't fit with the promoted product helped to influence consumers' purchase intention and creates a favorable attitude towards the product. Consumers evaluated a micro influencer where they stated that they had a high intention to purchase the product due to the high credibility created while at the same time they evaluated a macro influencer that due to the lower credibility, the overall purchase intention was lower. Therefore, the credibility of influencers and their impact on consumer's purchase intention are studied, depending on how well they fit with the promoted product.
Λέξη κλειδί :Πρόθεση αγοράς
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διαδικτυακοί καταναλωτές
Αντιστοιχία προϊόντος- influencer
Purchase intention
Social media
Online consumers
Influencers
Product-influncer fit
Διαθέσιμο από :2022-07-10 12:18:03
Ημερομηνία έκδοσης :07/10/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-10 12:18:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papapetrou-Porioti_2022.pdf

Τύπος: application/pdf