ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Impact of managers' emotional intelligence on marketing team creativity, employees’ performance and retention: an employee perspective in the Greek digital marketing sector
Εναλλακτικός τίτλος :Ο αντίκτυπος της συναισθηματικής νοημοσύνης των διευθυντών στη δημιουργικότητα της ομάδας μάρκετινγκ, στην απόδοση και στη διατήρηση των υπαλλήλων: μία οπτική των υπαλλήλων στον ελληνικό τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ
Δημιουργός :Nasho, Inva
Νάσο, Ίνβα
Συντελεστής :Painesis, Grigorios (Επιβλέπων καθηγητής)
Kokkinaki, Flora (Εξεταστής)
Salavou, Helen (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές, παράρτημα και λίστα πινάκων.
Φυσική περιγραφή :176p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9559
Περίληψη :It is increasingly acknowledged that emotional intelligence (EI) is a critical component of organizations and that managers with emotional competencies have a significant impact on employees’ work outcomes. Although decades of research in a wide range of traditional settings have examined EI in several roles, its application to new organizational contexts and evolving job profiles remains limited. The present research contributes to theory by applying the concept of EI in digitalized modern contexts and studies the relationship between six dimensions of managers’ EI on the one hand and work outcomes such as creativity, performance and retention on the other, with a focus on the Greek digital marketing sector. A sample of 200 employees reported their manager’s EI, the creativity of their teams and their own, their internal service performance, and lastly their retention intention, through an online survey questionnaire. The descriptive and inferential statistics results suggest that the overall managers’ EI, as well as the six sub dimensions of it singly, stimulate personal and team creativity and have positive effects on employee performance, but negative effects on employees’ retention. Furthermore, the mediation analysis results indicate that team creativity plays a significant mediating role in the relationship between managers’ EI and employee performance, whereas employees’ performance controversially has no mediation effect on the relationship between managers’ EI and employees’ retention intention. Consequently, the findings underscore the overall significance of EI, as well as the critical role of managers’ emotional competencies, which prove to be crucial for employees’ creativity and performance, even in today's increasingly digitalized workplace settings, in contrast to what modern businesses believe and practice when they emphasize primarily cognitive and digital abilities; however, it is also suggested that organizations should consider prospects alongside managers’ EI, in order to preserve employees' commitment to the firm and decrease their likelihood of leaving.
Είναι ευρέως διαδεδομένο ότι η συναισθηματική νοημοσύνη (EI) είναι μια σημαντική συνιστώσα των οργανισμών καθώς και οι συναισθηματικές ικανότητες των διευθυντών, οι οποίες επηρεάζουν τα εργασιακά αποτελέσματα των εργαζομένων. Παρόλο που δεκαετίες έρευνας σε ποικίλα παραδοσιακά περιβάλλοντα έχουν εξετάσει τη συναισθηματική νοημοσύνη σε διάφορους ρόλους, η εφαρμογή της σε σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και εξελισσόμενα προφίλ εργασίας παραμένει περιορισμένη. Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στη βιβλιογραφία εφαρμόζοντας την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης σε ψηφιοποιημένα περιβάλλοντα και μελετά τη σχέση μεταξύ έξι διαστάσεων της συναισθηματικής νοημοσύνης αφενός, και των αποτελεσμάτων εργασίας, όπως η δημιουργικότητα, η απόδοση και η διατήρηση αφετέρου, με έμφαση στον Ελληνικό τομέα ψηφιακού μάρκετινγκ. Ένα δείγμα 200 εργαζομένων ανέφερε τη συναισθηματική νοημοσύνη του διευθυντή τους, τη δημιουργικότητα των ομάδων τους και τη δική τους, την απόδοση των εσωτερικών υπηρεσιών τους και τέλος την πρόθεσή τους να παραμείνουν στην εταιρεία, μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου έρευνας. Τα αποτελέσματα των περιγραφικών και συμπερασματικών στατιστικών υποδηλώνουν ότι η συνολική συναισθηματική νοημοσύνη των διευθυντών, καθώς και οι έξι υπό-διαστάσεις της μεμονωμένα, τονώνουν την προσωπική και ομαδική δημιουργικότητα και έχουν θετικά αποτελέσματα στην απόδοση των εργαζομένων, αλλά αρνητικά στη διατήρηση τους. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαμεσολάβησης υποδεικνύουν ότι η δημιουργικότητα της ομάδας παίζει σημαντικό ρόλο στη σχέση μεταξύ της EI των διευθυντών και της απόδοσης των εργαζομένων, ενώ η απόδοση των εργαζομένων δεν έχει καμία επίδραση στη σχέση μεταξύ της ΕΙ των διευθυντών και της πρόθεσης παραμονής των εργαζομένων. Συνεπώς, τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη συνολική σημασία της EI, καθώς και τον κρίσιμο ρόλο των συναισθηματικών ικανοτήτων των διευθυντών, οι οποίες αποδεικνύονται πολύτιμες για τη δημιουργικότητα και την απόδοση των εργαζομένων, ακόμη και στους σημερινούς ολοένα και πιο ψηφιοποιημένους χώρους εργασίας. Ωστόσο, προτείνεται οι οργανισμοί να εξετάσουν κι άλλες προοπτικές παράλληλα με την EI των διευθυντών, προκειμένου να διαφυλάξουν την παραμονή των εργαζομένων στην επιχείρηση.
Λέξη κλειδί :Συναισθηματική νοημοσύνη
Δημιουργικότητα
Απόδοση
Διατήρηση
Ψηφιακό μάρκετινγκ
Emotional intelligence
Creativity
Performance
Retention
Digital marketing
Διαθέσιμο από :2022-07-04 22:46:22
Ημερομηνία έκδοσης :07/04/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-07-04 22:46:22
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Nasho_2022.pdf

Τύπος: application/pdf