ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Marketing και δημόσιος τομέας στην Ελλάδα: μελέτη περίπτωσης ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing and the public sector in Greece: a case study of the national single digital gateway gov.gr
Δημιουργός :Τσουκάλη, Δήμητρα
Συντελεστής :Κοκκινάκη, Φλώρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Παινέσης, Γρηγόρης (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Πάρης (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9497
Περίληψη :Μπροστά σε μία νέα εποχή, αυτή του ψηφιακού μετασχηματισμού, πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προχωρούν στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να απλουστεύσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους πολίτες τους κάνοντας, παράλληλα, τις διαδικασίες ταχύτερες και με λιγότερη γραφειοκρατία. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, το εμβληματικό Gov.gr, συμπυκνώνει το εγχείρημα της Ελλάδας προς την ψηφιοποίηση της πληροφορίας και των υπηρεσιών που προσφέρονται από το κράτος. Στόχος της παρούσας διπλωματικής έρευνας είναι να εξετάσει τον τρόπο που η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος, η αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τους πολίτες και η αύξηση της αντιλαμβανόμενης αξίας των πολιτών για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σχετίζονται με τη στάση τους απέναντι στην ψηφιακή πλατφόρμα Gov.gr. Ως προς τη μεθοδολογία της έρευνας έγινε συνδυασμός ποιοτικής έρευνας μέσω προσωπικών συνεντεύξεων, καθώς ποσοτικής έρευνας μέσω διαδικτυακής έρευνας. Στόχος της μεικτής μεθοδολογικής προσέγγισης, ήταν να εξετάσει το πώς αντιλαμβάνονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου, Gov.gr ως στοιχείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οι πολίτες και τα στελέχη που δημιούργησαν, διοικούν και εξελίσσουν το Gov.Gr. Μετά την ανάλυση των συμπερασμάτων της έρευνας, θέτονται οι απαραίτητοι στόχοι βέλτιστης επικοινωνίας για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου. Επιπροσθέτως, προτείνονται βέλτιστα μέσα προώθησης και επικοινωνίας, προκειμένου αφ’ ενός μεν οι πολίτες να γνωρίσουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήσης του Gov.gr, να εξοικειωθούν με τη χρήση του και να κατανοήσουν ότι το κράτος είναι ένα και ως ένα πρέπει να το αντιλαμβάνονται και αφ’ ετέρου το κράτος να κατορθώσει με τον τρόπο αυτό να ανακτήσει ένα χαμένος μέρος της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς του.
In the face of a new era, that of digital transformation, many countries, including Greece, are turning to information and communication technologies to upgrade and simplify the services they provide to their citizens, while also making processes faster and less bureaucratic. The National Single Digital Gateway, the emblematic Gov.gr, summarizes Greece's project toward digitization of information and state services. The purpose of this dissertation is to investigate how citizens' trust in the state, increased use of e-government services by citizens, and increased perceived value of e-government by citizens are related to their attitude toward digital platforms. Gov.gr. In terms of research methodology, a combination of qualitative research through personal interviews and quantitative research through online research was used. Following an analysis of the research findings, the necessary goals of optimal communication for the National Single Digital Gateway Gov.gr are established. Furthermore, optimal means of promotion and communication are proposed in order for citizens to be aware of the benefits that result from the use of Gov.gr, to become familiar with its use, and to understand that the state is one and, as one must, the state realizes in this way to regain a lost part of the citizens' trust in its institutions.
Λέξη κλειδί :Ενιαία ψηφιακή πύλη
Δημόσιος τομέας
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Εμπιστοσύνη στο κράτος
National single digital gateway
Public sector
E-government
Gov.gr
Trust in state
Διαθέσιμο από :2022-05-22 22:48:25
Ημερομηνία έκδοσης :04/28/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-22 22:48:25
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsoukali_2022.pdf

Τύπος: application/pdf