ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η υιοθέτηση και αξιοποίηση των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing), στην υποδομή τεχνολογίας των εταιρειών (Infrastructure as a Service (IaaS)) και πώς επηρεάζει την εταιρική διακυβέρνηση πληροφορικής
Εναλλακτικός τίτλος :The adoption and utilization of cloud computing services on corporate information technology (IT) infrastructure (Infrastructure as a Service (IaaS)), and how this affects the corporate IT governance
Δημιουργός :Κουγιουμουτζή, Χαρίκλεια
Συντελεστής :Πουλούδη, Αθανασία (Νάνσυ) (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9437
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας αποτελεί την αποτύπωση της επίπτωσης της υιοθέτησης υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud computing), στην υποδομή τεχνολογίας των εταιρειών (Infrastructure as a Service (IaaS)) και πως επηρεάζει την Εταιρική Διακυβέρνηση Πληροφορικής. Ως ερευνητική μεθοδολογία αποτελεί η βιβλιογραφική / θεωρητική, ενώ παράλληλα συνδυάζει την πρακτική γνώση, μέσω της παρουσίασης μίας μελέτης περίπτωσης σ ‘ένα υβριδικό περιβάλλον υπηρεσιών υποδομής (hybrid infrastructrure). Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε για τον εντοπισμό της επίπτωσης των στρατηγικών αλλαγών του τμήματος πληροφορικής και την ανάδειξη των αλλαγών που οφείλει να πραγματοποιήσει το τμήμα που υποστηρίζει την υποδομή πληροφορικής. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και διενεργήθηκαν συνεντεύξεις προς ετερογενή υπο-τμήματα πληροφορικής, που υποστηρίζουν την επιχειρησιακή λειτουργία μίας εταιρείας (ΙΤ software development and IT operations).Μέσω της διπλωματικής εργασίας θα παρουσιαστούν οι αλλαγές που επιφέρουν οι υπηρεσίες νέφους (cloud computing) στον τρόπο διακυβέρνησης του τμήματος πληροφορικής μίας εταιρείας/οργανισμού (οργανωτικές αλλαγές), ενώ παράλληλα θα αποτυπωθούν οι παράγοντες υιοθέτησης νέων τεχνολογιών.
The purpose of the dissertation is to capture the impact of the adoption of cloud computing services (Cloud computing), on the technology infrastructure of companies (Infrastructure as a Service (IaaS)) and how it affects Corporate IT Governance. The literature / theory is used as a research methodology, while practical knowledge is combined through the presentation of a case study in a hybrid infrastructure services context (hybrid infrastructure). This methodology was used to determine the impact of the IT department's strategic changes and to highlight the modifications that the department that maintains the IT infrastructure should make. Questionnaires were developed, and interviews were performed with a variety of IT sub-departments that support a company's operational operations (IT software development and IT operations). The dissertation will discuss the changes produced on by cloud services (cloud computing) in the manner that companies/organizations regulate their IT departments (organizational changes), as well as the factors that influence the adoption of new technologies.
Λέξη κλειδί :Υπηρεσίες νέφους
Υποδομή πληροφορικής ως υπηρεσία
Διοίκηση πληροφορικής
Cloud computing technology
Infrastructure as a service
IT management
Διαθέσιμο από :2022-04-20 08:01:36
Ημερομηνία έκδοσης :02/21/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-20 08:01:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kougioumoutzi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf