ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Data driven analytical procedures in statutory audit
Εναλλακτικός τίτλος :Αναλυτικές διαδικασίες με επίκεντρο τα δεδομένα στον τακτικό έλεγχο
Δημιουργός :Θεοδωράκη, Μαρίνα
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9388
Περίληψη :Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο επίκαιρο θέμα που πλέον απασχολεί ευρέως το επάγγελμα του ελεγκτή: την άνοδο των Μεγάλων Δεδομένων και το σχετικό τομέα της ανάλυσης δεδομένων. Οι φορολογικές και συμβουλευτικές πρακτικές των ελεγκτικών εταιρειών έχουν υιοθετήσει τη χρήση της ανάλυσης και μάλιστα οι περισσότερες εταιρείες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη αυτού του τομέα. Παρόλο που η ανάλυση έχει πολλά υποσχόμενα οφέλη για το ελεγκτικό επάγγελμα, η χρήση της σε ελεγκτικές εργασίες έχει μείνει πίσω σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο έλεγχος παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις στην υιοθέτηση της ανάλυσης, λόγω της πολύ συγκεκριμένης και αυστηρής νομοθεσίας, που δεν σχετίζονται με άλλους τομείς πρακτικής. Παρά την εντύπωση ότι δεν εφαρμόζεται τόσο εύκολα στον έλεγχο, οι ελεγκτικές εταιρείες συνεχίζουν να πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη της που σχετίζεται με τον έλεγχο και είναι θέμα χρόνου να αρχίσουμε να βλέπουμε τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο αυτών των προσπαθειών. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι (1) να εξηγήσει, αφού πρώτα ορίσει βασικές έννοιες αναλυτικής, λογιστικής και ελεγκτικής, πώς η εφαρμογή της ανάλυσης στους ελέγχους των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να διευκολύνει το έργο των ελεγκτών και (2) να παρέχει κάποια πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής ανάλυσης μέσω του προγράμματος Alteryx Designer, με στόχο τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας δεδομένων και της αυτοματοποίησης επαναλαμβανόμενων διαδικασιών. Τέλος, η εργασία θα παρουσιάσει ως επίλογο τα αποτελέσματα μιας σύντομης έρευνας μεταξύ ελεγκτών και βοηθών ελεγκτών που εργάζονται στην PriceWaterhouseCoopers Ελλάδος, ως προς τη χρήση της ανάλυσης και του Alteryx στο ελεγκτικό επάγγελμα.
This paper focuses on the current topic that is now widely occupied by the auditing profession: the rise of Big Data and the relevant field of data analysis (DA). The tax and consulting practices of auditing firms have adopted the use of DAs and in fact most companies have made significant investments in the development of these sectors. Although DAs have many promising benefits for the auditing profession, the use of DAs in auditing has lagged behind other professions. This is due to the fact that the audit presents unique challenges in the adoption of DAs, due to the very specific and strict legislation, which are not related to other areas of practice. Despite the impression that DAs are not so easily applied to auditing, auditing firms continue to make significant investments in the development of auditing-related DAs, and it is only a matter of time before we begin to see the transformative impact of these efforts. The purpose of this paper is (1) to explain, after first defining basic concepts of DA, accounting and auditing, how the application of DAs in the audits of financial statements can facilitate the work of auditors and (2) to provide some practical examples of application of DA through the Alteryx Designer program, with the aim of reducing data processing time and automating repetitive processes. Finally, the paper will present as a conclusion the results of a short survey between auditors and assistant auditors working at PriceWaterhouseCoopers Hellas, regarding the use of DA and Alteryx in the auditing profession.
Λέξη κλειδί :Ανάλυση
Δεδομένα
Έλεγχος
Analytics
Data
Audit
Διαθέσιμο από :2022-04-12 18:52:57
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-12 18:52:57
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Theodoraki_2022.pdf

Τύπος: application/pdf