ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επιπτώσεις της εθνικής κουλτούρας στην επιχειρηματικότητα: Hofstede, GPS και παραμύθια
Εναλλακτικός τίτλος :The effects of national culture to entrepreneurship: Hofstede, GPS and Folklore
Δημιουργός :Ραπτοπούλου, Δόμνα
Συντελεστής :Διοικητόπουλος, Ευάγγελος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αντωνίου, Φάμπιο (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :41σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9322
Περίληψη :Αυτή η εργασία πραγματεύεται το ερώτημα πώς η εθνική κουλτούρα επηρεάζει την επιχειρηματική συμπεριφορά και άρα την απόδοση και τη βιωσιμότητα των οργανισμών.Εξετάζουμε τις επιπτώσεις της εθνικής κουλτούρας στην επιχειρηματικότητα, χρησιμοποιώντας ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις διαστάσεις του Hofstede, του GEM, του GPS και αυτές της λαϊκής παράδοσης όπως αυτή εκφράζεται συγκεκριμένα μέσα από τα παραμύθια (Folklore). Μετράμε την επιχειρηματικότητα μέσω δύο εξαρτημένων μεταβλητών, του «Φόβου της Αποτυχίας- Fear of Failure» (FOF) και της «Υψηλής θέση για τους επιχειρηματίες- High Status to Entrepreneurs» (HS), ως «Λόγους κατά» και «Λόγους υπέρ» της επιχειρηματικότητας, αντίστοιχα.Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τις πιο στατιστικά σημαντικές μεταβλητές κουλτούρας στην επιχειρηματική πρόθεση, ξεκινώντας από μεταβλητές, που λέγεται ότι είναι ενδογενείς στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και συγκρίνοντάς τις με μεταβλητές που λαμβάνονται από τα παραμύθια, καθώς αυτές τις θεωρούμε εξωγενείς στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, αφού η λαϊκή παράδοση προϋπάρχει.Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι μεταβλητές που έχουν αρνητική επίδραση στους «Λόγους υπέρ» της επιχειρηματικότητας (HS) είναι η «Αποφυγή Αβεβαιότητας- Uncertainty Avoidance», ο «Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός- Long-term Orientation», η «Απόσταση ισχύος- Power Distance», ο «Ατομικισμός- Individualism» και η «Επιτυχία μετά από αποδοχή Πρόκλησης- Challenge Successful». Μεταβλητές που έχουν θετική επίδραση στην επιχειρηματικότητα είναι η «Τιμωρία του Απατεώνα- Tricksters’ punish», η «Ανάληψη ρίσκου- Risk-taking», ο «Αλτρουισμός- Altruism» και η «Εμπιστοσύνη- Trust». Επιπλέον, οι μεταβλητές που έχουν αρνητική επίδραση στους «Λόγους κατά» της επιχειρηματικότητας (FOF) είναι η «Επιτυχία μετά από αποδοχή Πρόκλησης- Challenge Successful” και η «Ανάληψη ρίσκου- Risk-taking» και οι μεταβλητές που έχουν θετική επίδραση είναι οι «Περιορισμός έναντι Ευχαρίστησης- Restraint vs. Indulgence» και η «Αρνητική προσέγγιση σε τρίτους- Negative Reciprocity». Συμπερασματικά, οι μεταβλητές “Μακροπρόθεσμος Προσανατολισμός- Long-term Orientation” (-0.151***), “Επιτυχία μετά από αποδοχή Πρόκλησης- Challenge Successful” (-288.872***) και ο «Αλτρουισμός- Altruism» (15.282***) βρέθηκαν να είναι οι πιο στατιστικά σημαντικές μεταβλητές για την «Υψηλή θέση για τους επιχειρηματίες- High Status to Entrepreneurs» («Λόγοι υπέρ» της επιχειρηματικότητας), σε αντίθεση με την «Ανάληψη ρίσκου- Risk-taking» (-14.795***) που βρέθηκε να είναι η πιο στατιστικά σημαντική μεταβλητή για τον «Φόβο της αποτυχίας» («Λόγοι κατά» της επιχειρηματικότητας).
This paper deals with the question of how the national culture influences entrepreneurial behavior and so the organizations’ performance and sustainability.We examine the effects of national culture to entrepreneurship, using as independent variables the Hofstede dimensions, the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dimensions and the Global Preferences Survey (GPS) dimensions, and the Folklore dimensions as expressed through the folklore literature.We measure entrepreneurship through two dependent variables, “Fear of Failure” (FOF) and “High Status to Entrepreneurs” (HS), as “reasons against” and “reasons for” entrepreneurship, respectively.Our goal is to identify the most influential cultural variables on entrepreneurial intention, beginning with variables, that are said to be endogenous to the contemporary economic environment and comparing them with variables taken from Folklore, as we think of them as exogenous to the contemporary economic environment, since Folklore preexists.Our findings show that the variables that have a negative effect on “reason for” entrepreneurship (HS) are “Uncertainty Avoidance”, “Long-term Orientation”, “Power Distance”, “Individualism” and “Challenge Successful”; those that have a positive effect on entrepreneurship are “Tricksters’ punish”,” Risk-taking”, “Altruism” and “Trust”. In addition, our results show that the variables that have a negative effect on “reason against” entrepreneurship (FOF) are “Challenge Successful” and “Risk-taking” and those that have a positive effect are “Restraint vs. Indulgence” and “Negative Reciprocity”. Concluding, “Long-term Orientation” (-0.151***), “Challenge Successful” (-288.872***) and “Altruism” (15.282***) are found to be the most statistically significant variables on “High Status to Entrepreneurs” (“reasons for” entrepreneurship), in contrast to “Risk-taking” (-14.795***) that is found to be the most statistically significant variable on “Fear of Failure” (“reasons against” entrepreneurship).
Λέξη κλειδί :Κουλτούρα
Επιχειρηματικότητα
Παραμύθια
Χόφστεντε
Culture
Entrepreneurship
Folklore
Hofstede
GPS
Διαθέσιμο από :2022-03-31 10:40:54
Ημερομηνία έκδοσης :03/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-31 10:40:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Raptopoulou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf