ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Marketing plan για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού στην κοιλάδα του Αχελώου
Εναλλακτικός τίτλος :Marketing plan for the development of cultural tourism at Acheloos valley
Δημιουργός :Γιαμουρίδου, Χρυσούλα
Συντελεστής :Δημητριάδης, Σέργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δρόσος, Δημήτριος (Εξεταστής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :122σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9261
Περίληψη :Τα τελευταία χρόνια ο πολιτιστικός τουρισμός θεωρείται ως η πιο ανερχόμενη και ποιοτική μορφή εναλλακτικού τουρισμού. Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει στόχο την κατάρτιση ενός πλάνου marketing για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού στην Κοιλάδα του Αχελώου. Οι στόχοι είναι η τοποθέτηση της περιοχής ως τόπο εναλλακτικού πολιτιστικού τουρισμού, η μείωση της εποχικότητας του τουρισμού, η αύξηση των επισκεπτών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου για την προώθηση της περιοχής και τη συνεργασία με ταξιδιωτικά πρακτορεία. Το πλάνο marketing βασίστηκε στη διεξαγωγή πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Η πρωτογενής έρευνα διενεργήθηκε σε επισκέπτες και φορείς της περιοχής καθώς και σε επαγγελματίες στον κλάδο του πολιτισμού και του τουρισμού. Κρίθηκε σκόπιμο να προηγηθεί ποιοτική έρευνα σε φορείς της Κοιλάδας του Αχελώου και σε στελέχη στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού μέσω προσωπικών συνεντεύξεων. Ακολούθησε ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίων σε επισκέπτες της περιοχής. Τα πρωτογενή δεδομένα που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics Version 23 και οδήγησαν σε συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζονται εκτενώς στην εργασία. Τα ευρήματα αυτά, κατέδειξαν ότι το πολιτιστικό προϊόν της Κοιλάδας του Αχελώου δεν είναι επαρκώς αξιοποιημένο. Αυτό οφείλεται στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου marketing για την ανάδειξη της περιοχής, αλλά και στην δυσκολία συντονισμού των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων στις οποίες εκτείνεται η Κοιλάδα του Αχελώου. Η παρούσα διπλωματική εργασία απαρτίζεται από έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή στην οποία παρουσιάζεται το αντικείμενο της έρευνας, οι ερευνητικοί στόχοι και η δομή της εργασίας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει την έννοια του πολιτιστικού τουρισμού. Ακολουθεί το τρίτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται στοιχεία της περιοχής. Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά στη μεθοδολογία της έρευνας και το πέμπτο στις αναλύσεις των δεδομένων. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο που παρουσιάζει το marketing plan για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού στην Κοιλάδα του Αχελώου, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις.
In recent years, cultural tourism is considered as the most up-and-coming and high-quality type of alternative tourism. The present research aims to prepare a marketing plan for the development of cultural tourism at Acheloos Valley. The main purpose of this research study is to define the positioning of Acheloos Valley as a place of alternative cultural tourism, to suggest ways to reduce the tourism seasonality, and increase visitors by utilizing internet for the promotion and cooperation with travel agencies.The marketing plan was based on the primary and secondary research findings. The primary research was conducted on visitors, locals, and cultural tourism executives. It was deemed appropriate to conduct qualitative research through personal interviews in a small number of locals associated with culture and tourism and cultural tourism executives. Subsequently, a quantitative survey was conducted, through mixed questionnaires, on visitors of the area. The collected data were analyzed using the IBM SPSS Statistics Version 23 program. The conclusions are presented extensively in the study. According to the primary and secondary research results, the cultural product of Acheloos Valley is not sufficiently developed due to the absence of a complete marketing plan and the difficulty of cooperation between the four regional units in which Acheloos Valley extends to.This thesis consists of six chapters. The first chapter presents the scope of the study along with the research objectives and the methodological process. The second chapter is about the cultural tourism in general while the third contains specific information about the Acheloos Valley area. The fourth and fifth chapters consist of research methodology and data analysis. Finally, the sixth chapter depicts the marketing plan for the development of political tourism in the Acheloos Valley, study conclusions and proposals for further future research.
Λέξη κλειδί :Τουρισμός
Πολιτιστικός τουρισμός
Τουριστικό μάρκετινγκ
Σχέδιο μάρκετινγκ
Κοιλάδα Αχελώου
Tourism
Cultural tourism
Tourism marketing
Marketing plan
Acheloos valley
Διαθέσιμο από :2022-03-15 21:34:09
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-15 21:34:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Giamouridou_2022.pdf

Τύπος: application/pdf