ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση εφαρμογών e-delivery
Δημιουργός :Μαραγκός, Νικόλαος
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9144
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τον χρήστη να υιοθετήσει τις εφαρμογές e-delivery στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό έτρεξε ερωτηματολόγιο από το οποίο συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις 107 ατόμων. Στην συνέχεια έγινε κατηγοριοποίηση των απαντήσεων σε παράγοντες αποδοχής της τεχνολογίας και έπειτα βρέθηκε η συσχέτιση των παραγόντων με την ηλεκτρονική ικανοποίηση. Οι παράγοντες αυτές ήταν βασισμένοι στο μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας UTAUT2 και πιο συγκεκριμένα σε μία παρόμοια μελέτη που έγινε στην Ιορδανία το 2019 από τον Alalwan και δημοσιεύτηκε στο « International Journal Of Information Management» .Σκοπός της μελέτης είναι να διαπιστώσουμε αν ένα αντίστοιχο μοντέλο θα μπορούσε να σταθεί στην ελληνική αγορά. Τελικά, έγιναν πολλές αναδιαμορφώσεις στο Ιορδανικό μοντέλο και τελικά βρέθηκαν οι παράγοντες που έχουν την μέγιστη επίδραση στην ικανοποίηση των χρηστών και χρήση των εφαρμογών e-delivery στην χώρα μας .Πέρα από το regression model που δημιουργήθηκε, έγινε προσπάθεια για την βαθύτερη κατανόηση της ελληνικής αγοράς e-delivery αλλά και η επέκταση του παραγόμενου μοντέλου όσο αφορά των παράγοντα ηλικίας και φύλου. Οι απαντήσεις της συγκεκριμένης μελέτης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφού αποδεικνύουν την μοναδικότητα της κάθε αγοράς.
The goal of this assessment is to find the factors that are affecting the adoption of e-delivery applications in Greece.For this purpose, a questionnaire was run with a sample size of 107 users. After that, the questions were grouped into subcategories that represented the technology acceptance factors and found the correlation of them with e-satisfaction. Those factors were based on the Technology Acceptance Model UTAUT2 and more specific in a paper that was published in the International Journal Of Information Management (Alalwan 2019). After many changes from the base model, we managed to find the model for the Greek Market and also extended the Jordanian one with age and gender factors.
Λέξη κλειδί :Μοντέλα αποδοχής τεχνολογίας
Εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού
Αναλυτική δεδομένων
Technology acceptance models
E -delivery applications
Data analysis
Διαθέσιμο από :2022-02-11 15:33:06
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-11 15:33:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Maragkos_2022.pdf

Τύπος: application/pdf