ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
Εναλλακτικός τίτλος :The relationship between internal and external audit
Δημιουργός :Μαραζάκης, Δημοσθένης
Συντελεστής :Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9101
Περίληψη :Αναλύοντας τη διαδικασία εξέλιξης του εσωτερικού ελέγχου, από την αρχή του και μέχρι τώρα, μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου γεννήθηκε μέσω της αποσύνδεσης ορισμένων δραστηριοτήτων από τον εξωτερικό έλεγχο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποιες καταστάσεις όπου αυτές οι δύο λειτουργίες θα μπορούσαν εύκολα να συγχέονται. Η πραγματικότητα είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος και ο εξωτερικός έλεγχος είναι δύο διακριτές λειτουργίες, καθαρά διαφορετικές, οι οποίες όμως χαρακτηρίζονται και από κάποιες συμπληρωματικές σχέσεις. Αυτή η εργασία επιχειρεί να συνεισφέρει στην αποσαφήνιση των ομοιοτήτων και των διαφορών μεταξύ αυτών των δύο λειτουργιών ελέγχου, μέσα από μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που επέτρεψε τον εντοπισμό μερικών πολύ χρήσιμων μελετών που βοήθησαν στην ανάλυση των ρόλων του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, στις διαφορές τους, και στη σχέση μεταξύ τους.
Analyzing the process of evolution of internal control, from its beginning until now, we can easily observe that the function of internal control was born through the decoupling of certain activities from external control, resulting in some situations, where the two functions could easily be confused. The reality is that internal control and external control are two distinct functions, clearly different, but which are also characterized by some complementary relationships. This paper attempts to help clarify the similarities and differences between these two control functions, through a literature review which identified some very useful studies that helped analyze the roles of internal and external control, their differences, and in the relationship between them.
Λέξη κλειδί :Εσωτερικός έλεγχος
Εξωτερικός έλεγχος
Ποιότητα ελέγχου
Internal audit
External audit
Audit quality
Διαθέσιμο από :2022-01-26 21:13:28
Ημερομηνία έκδοσης :01/16/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-26 21:13:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Marazakis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf