ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τεχνητή νοημοσύνη στα δικαιϊκά συστήματα μέσα από την περίπτωση της ελληνικής Δικαιοσύνης
Εναλλακτικός τίτλος :E-Government and artificial intelligence in judicial systems through the case of Greek Justice
Δημιουργός :Λουτροτζή-Λιτρουτζή, Ελισάβετ
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :101σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9087
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται τις σύγχρονες μορφές και εφαρμογές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της τεχνητής νοημοσύνης στα δικαιϊκά συστήματα μέσα από την περίπτωση της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Υπό αυτό το πρίσμα, επιχειρεί την εννοιολογική διασάφηση και οριοθέτηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη Δημόσια Διοίκηση, αποτυπώνοντας τις σύγχρονες προοπτικές της. Αρχικά, εστιάζοντας στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice) αναλύονται οι ευρωπαϊκές στρατηγικές και τα σχέδια δράσης που αφορούν το ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διαλειτουργικότητα των δικαΐκών συστημάτων. Εν συνεχεία, εξετάζεται η ποιότητα και αποδοτικότητα της Ελληνικής Δικαιοσύνης σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μέσα από μια συγκριτική μελέτη για την ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης. Ακόμη, αναλύεται η ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην Ελλάδα μέσα απ’ τη διερεύνηση των πληροφοριακών συστημάτων των ελληνικών δικαστηρίων και του μακροπρόθεσμου επανασχεδιασμού τους. Με αυτή την έννοια, εξετάζονται διεξοδικά οι δυσλειτουργίες και τα χρόνια προβλήματα της Ελληνικής Δικαιοσύνης σε λειτουργικό και οργανωτικό επίπεδο, ενώ παρατίθενται σύγχρονες λύσεις που βασίζονται στις πρακτικές εφαρμογές της ολικής ψηφιοποίησης και άλλων καινοτόμων τεχνολογικών αλλαγών. Τέλος, η παρούσα μελέτη αναδεικνύει ως κομβικό σημείο ανάλυσης την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της Δικαιοσύνης, τονίζοντας τόσο τον επιβοηθητικό ρόλο της, όσο και τα ηθικά διλήμματα και τις νομικές εκτροπές που μπορεί να επιφέρει η αλόγιστη χρήση της.
The present thesis deals with the modern forms and applications of e-governmence and artificial intelligence in legal systems through the case of Greek Justice. In this regard, the clarification and delimitation of e-government in Public Administration is attempted on conceptual level, by reflecting its potential in the modern world. To begin with, by focusing on e-justice, European strategies and action plans for the digital transformation and interoperability of legal systems are analyzed. Moreover, the quality and efficiency of Greek Justice are reviewed in comparison to other European countries through a comparative study on the digitization of Justice. E-Justice in Greece is also analyzed by examining the information systems of the Greek courts and their long-term redesign. In this sense, the malfunctions and the chronic problems of the Greek Justice are examined in detail at a functional and organizing level, as other modern solutions based on the practical applications of complete digitization and innovative technological changes are presented. In conclusion, this thesis highlights the introduction of artificial intelligence in the field of Justice as a turning point in terms of analysis, emphasizing both its complementary role and its ethical dilemmas as well as the legal diversions that excess use can bring.
Λέξη κλειδί :Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Ηλεκτρονική δικαιοσύνη
Τεχνητή νοημοσύνη
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Ψηφιοποίηση
E-government
E-justice
Artificial intelligence
Digital transformation
Digitalization
Διαθέσιμο από :2022-01-24 13:40:15
Ημερομηνία έκδοσης :01/18/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-24 13:40:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Loutrotzi-Litroutzi_2022.pdf

Τύπος: application/pdf