ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Trade marketing: εργαλεία επικοινωνίας στο χώρο του φυσικού / ηλεκτρονικού φαρμακείου
Εναλλακτικός τίτλος :Trade marketing: communication in the field of physical / e-shop pharmacy
Δημιουργός :Ζυγούρη, Παναγιώτα
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία παρέχει βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :67σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9064
Περίληψη :Το εμπορικό μάρκετινγκ σχετίζεται με την αύξηση της ζήτησης σε επίπεδο χονδρεμπόρου, λιανοπωλητή ή διανομέα και όχι σε επίπεδο καταναλωτών. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία επικοινωνίας ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις σε μια επιχείρηση. Παρατηρείται ότι μεγάλος αριθμός εταιρειών χρησιμοποιούν την διαφήμιση ως έμμεση μορφή πειθούς και έχουν ως κύριο στόχο να δημιουργήσουν νέες καταναλωτικές ανάγκες στο κοινό. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει τόσο μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης όσο και ποσοτικής έρευνα, η οποία στηρίζεται σε ερωτηματολόγια, τους τρόπους προώθησης και διαφήμισης στον φαρμακευτικό κλάδο και συγκεκριμένα στο συμπλήρωμα διατροφής Χ. Μέχρι πρόσφατα οι επιχειρήσεις για να προβάλλουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιούσαν τα παραδοσιακά μέσα προώθησης όπως την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ωστόσο η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου έχει αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο του μάρκετινγκ, χρησιμοποιώντας νέα μοντέλα προώθησης προϊόντων όπως Above The Line (ABT), Below The Line (BTL), Through The Line (TTL).
Trade marketing is concerned with increasing demand at the wholesaler, retailer or distributor level and not at the consumer level. However, there are specific communication tools to increase sales in a business. It is observed that a large number of companies use advertising as an indirect form of persuasion and have as their main goal to create new consumer needs in the public.The purpose of the dissertation is to research both through literature review and quantitative research based on questionnaires, ways of promotion and advertising in the pharmaceutical industry and in particular the Χ food supplement. Until recently, companies used to use traditional promotional media such as television and radio to promote their products. However, the rapid development of the internet has changed the data in the field of marketing using new product promotion models Above the Line (ATB), Below the Line (BTL), Through the Line (TTL).
Λέξη κλειδί :Εμπορικό μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό φαρμακείο
Φαρμακευτικός κλάδος
Ποσοτική έρευνα
Εργαλεία επικοινωνίας
Trade marketing
E-pharmachy
Pharmacetical industry
Quantitative research
Marketing communication tools
Above the line marketing (ATL)
Below the line marketing (BTL)
Through the line marketing (TTL)
Διαθέσιμο από :2022-01-14 16:56:52
Ημερομηνία έκδοσης :10/29/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-14 16:56:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Zygouri_2021.pdf

Τύπος: application/pdf