ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ποιότητα ελέγχου και βασικά θέματα ελέγχου
Εναλλακτικός τίτλος :Audit quality and key audit matters
Δημιουργός :Καραντίνη, Εμμανουέλα-Κασσάνδρα
Συντελεστής :Σιουγλέ, Γεωργία (Επιβλέπων καθηγητής)
Δεμοιράκος, Ευθύμιος (Εξεταστής)
Δουκάκης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9049
Περίληψη :Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να προσεγγίσει την αξιολόγηση της ποιότητας του ελέγχου χρησιμοποιώντας ένα δείγμα εισηγμένων στο χρηματιστήριο, εταιρειών, ελληνικών αλλά και ξένων στις οποίες παρατηρήθηκε τουλάχιστον ένα Βασικό Θέμα Ελέγχου (ΒΕΘ).Μέχρι στιγμής, στη βιβλιογραφία, η προσέγγιση της ποιότητας του ελέγχου γινόταν χρησιμοποιώντας μεταβλητές όπως το μέγεθος της ελεγκτικής εταιρείας, η γνώμη του ελεγκτή, η απόδοση των κερδών στα επενδυμένα κεφάλαια και ούτω καθεξής. Στην παρούσα έρευνα εισάγεται μια επιπλέον μεταβλητή, αυτή των βασικών θεμάτων ελέγχου, τα λεγόμενα ΒΕΘ (KAMs).Το ζητούμενο στη δική μας έρευνα είναι να εξετάσουμε σε τι βαθμό μπορεί να επηρεάσει ο αριθμός των βασικών θεμάτων ελέγχου, που εντοπίστηκαν από τον ελεγκτή, την ποιότητα του ελέγχου.Για την ανάλυση του μοντέλου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος εκτίμησης ελαχίστων τετραγώνων. Τα ευρήματά μας έδειξαν ότι η μεταβλητή των ΒΕΘ, δεν είναι στατιστικά σημαντική σε συνάρτηση με την ποιότητα του ελέγχου. Μια εταιρεία με υψηλά επίπεδα διαφάνειας και καθαρές οικονομικές καταστάσεις, δεν αφήνει περιθώρια σε έναν ελεγκτή να βρει ψεγάδια στη συμμόρφωση της με τα Πρότυπα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση ο ελεγκτής σημειώνει ελάχιστα ή μηδενικά θέματα ελέγχου, όχι από αδυναμία εντοπισμού περισσότερων, αλλά επειδή δεν συντρέχει λόγος καταγραφής μεγαλύτερου αριθμού.Οι μεταβλητές ελέγχου που εξετάστηκαν παράλληλα με τα ΒΕΘ, αποκάλυψαν ότι εκτός από την αποδοτικότητα κεφαλαίου, όλες οι άλλες μεταβλητές που εξετάστηκαν έχουν στατιστικά σημαντική σχέση με την ποιότητα του ελέγχου.Η εργασία ολοκληρώνεται με παρουσίαση των αποτελεσμάτων και σχολιασμό, ενώ παράλληλα δίνονται κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
The aim of this study is to approach the evaluation of audit quality, using a sample of listed, Greek and foreign, companies in which at least one Key Audit Matter (KAM) was observed.Until now, in the literature, the audit quality has been approached using variables such as the size of the audit firm, the auditor's opinion, the return on investment in invested funds, the return on equity and so on. In the present research, an additional variable is introduced, that of the key audit matters, the so-called KAMs.The aim of our research is to examine the extent to which the number of key audit matters identified by the auditor may affect the quality of the audit.Ordinary least squares (OLS) regression method was used to analyze our model. Our findings showed that the KAM variable is not statistically significant in relation to the audit quality. A company with high levels of transparency and ‘clean’ financial statements, leaves no room for an auditor to find flaws in its compliance with the Auditing Standards. Therefore, in this case the auditor notes few or no key audit matters, not because of his/her inability to detect more, but because there is no reason to record a larger number.The control variables examined in addition to the KAMs revealed that apart from the return on equity, all other variables examined had a statistically significant relationship with the audit quality.The study is completed with a presentation of the results and commentary, while at the same time some suggestions are given for future research.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα ελέγχου
Βασικά θέματα ελέγχου
Λογιστικά πρότυπα
ΒΕΘ
Audit quality
Key audit matters
Accounting standards
KAMs
Διαθέσιμο από :2022-01-12 12:56:33
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-12 12:56:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: KARANTINI_2021.pdf

Τύπος: application/pdf