ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρία πολίτη και ψηφιακός μετασχηματισμός: ψηφιακή διακυβέρνηση (πανεπιστήμια)
Εναλλακτικός τίτλος :Citizen experience and digital transformation: digital governance (universities)
Δημιουργός :Λαμπρής, Δημήτριος
Συντελεστής :Καρδαράς, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :105σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9048
Περίληψη :Βασικό αντικείμενο διερεύνησης της παρούσας εργασίας είναι ο βαθμός ικανοποίησης του πολίτη από την ψηφιακή διακυβέρνηση. Αφού παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο του εν λόγω όρου γίνεται προσπάθεια, ως μελέτη περίπτωσης, να αναφερθούμε στις ψηφιακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέθοδος: Η συλλογή των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν από τα ερωτηματολόγια έγινε μέσα από τη στατιστική ανάλυση που προσφέρει η εφαρμογή Google Forms, στα πλαίσια της οποίας έγινε και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν μέσω περιγραφικής στατιστικής.Δείγμα: Το δείγμα της παρούσας εργασίας αποτελείται από φοιτητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε προκειμένου να επιλεχθεί το δείγμα είναι η απλή τυχαία δειγματοληψία, η οποία διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος. Ο αριθμός του τελευταίου είναι 152 άτομα.Αποτελέσματα: Οι ερωτώμενοι σε πολύ μεγάλο βαθμό δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις ψηφιακές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
The main object of investigation of the present work is the degree of citizen satisfaction with digital governance. After presenting the conceptual framework of this term, an attempt is made, as a case study, to refer to the digital services of the University of Athens.Method: The data collected from the questionnaires were collected through the statistical analysis provided by the Google Forms application, in the framework of which the statistical analysis of the data obtained through descriptive statistics was performed.Sample: The sample of the present work consists of students of the National and Kapodistrian University of Athens. The method used to select the sample is simple random sampling, which ensures the representativeness of the sample. The number of the latter is 152 people.Results: Respondents are very satisfied with the University's digital services.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακή διακυβέρνηση
Εμπειρία πολίτη
ΕΚΠΑ
Ικανοποίηση πολίτη
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Citizen experience
Digital transformation
Digital governance
Universities
Διαθέσιμο από :2022-01-12 00:18:56
Ημερομηνία έκδοσης :10/26/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-12 00:18:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lampris_2021.pdf

Τύπος: application/pdf