ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους και ποιότητα κερδών
Εναλλακτικός τίτλος :Asymmetric cost behavior and earnings quality
Δημιουργός :Σταματίου, Βασίλειος
Συντελεστής :Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής)
Μπάλλας, Απόστολος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9046
Περίληψη :Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, πραγματεύεται τις έννοιες της ασύμμετρης συμπεριφοράς κόστους και της επίδρασης στην ποιότητα των λογιστικών κερδών. Στην ανάπτυξή της χωρίζεται κυρίως σε δύο μέρη. Την βιβλιογραφική ανασκόπηση και το εμπειρικό μοντέλο. Ως προς την ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους γίνεται εκτενής αναφορά στην διαφοροποίηση του ασύμμετρου κόστους από το μεταβλητό και το σταθερό κόστος, καθώς και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται, όπως είναι το κόστος προσαρμογής των πόρων και οι προσδοκίες των διαχειριστών για την ζήτηση. Το δεύτερο σκέλος της ανάλυσης αφορά την ποιότητα των λογιστικών κερδών και την εξαρτησή τους από το ποσοστό στο οποίο ένα λογιστικό σύστημα είναι ενημερωμένο σε σχέση με τα κέρδη, την αποδοτικότητα της επιχείρησης και τις μη παρατηρήσιμες οικονομικές αποδόσεις, συναρτήσει ενός μοντέλου λήψης αποφάσεων. Στον τομέα της εργασίας που ασχολείται με το εμπειρικό μοντέλο, γίνεται η παρουσίαση των ερευνητικών υποθέσεων, καθώς και ο έλεγχος αυτών με την χρήση επιλεγμένων μοντέλων. Προκειμένου να εξετάσουμε τις ερευνητικές υποθέσεις, συλλέξαμε δεδομένα από τρείς ευρωπαικές χώρες. Την Γαλλία, την Γερμανία, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η χρονική περίοδος που επιλέχθηκε αφορά τα έτη από το 2005 έως και το 2020. Στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει, μέσω τεσσάρων υποθέσεων, την σημαντικότητα του συντελεστή κολλητικότητας κόστους κατά μέσο όρο καθώς και να επιβεβαιώσει τον ισχυρισμό πως η σταθερότητα του κόστους αυξάνεται συναρτήσει του βαθμού κόστους προσαρμογής των πόρων. Στην συνέχεια, σχετικά με τις διαχειριστικές προσδοκίες, εξετάζεται η διοικητική αισιοδοξία ή και απαισιοδοξία ως προς τις μελλοντικές πωλήσεις σε σύγκριση με τον βαθμό σταθερότητας του κόστους. Τέλος, γίνεται λόγος για την αύξηση των κερδών με βάση τα περιουσιακά στοιχειά.
This dissertation deals with the concepts of asymmetric cost behavior and the effect on the quality of accounting profits.In its development it is mainly divided into two parts. The literature review and the empirical model. Asymmetric cost behavior makes extensive reference to the differentiation of asymmetric costs from variable and fixed costs, as well as the factors on which it depends, such as resource adjustment costs and managers expectations for demand. The second part of the analysis concerns the quality of accounting profits and their dependence on the percentage to which an accounting system is informed in relation to profits, business profitability and unobtrusive financial returns, depending on a decision-making model. In the field of work dealing with the empirical model, the research hypotheses are presented, as well as their control using selected models. In order to examine the research hypotheses, we collected data from three European countries. France, Germany and the United Kingdom. The time period chosen concerns the years from 2005 to 2020.The aim of this paper is to examine, through four hypotheses, the importance of the average sticky cost factor as well as to confirm the claim that cost stability increases as a function of the degree of resource adjustment costs. Then, regarding the management expectations, the administrative optimism or even pessimism regarding the future sales is compared in comparison with the degree of cost stability. Finally, there is talk of increasing profits based on assets.
Λέξη κλειδί :Ασύμμετρη συμπεριφορά κόστους
Ποιότητα των λογιστικών κερδών
Κόστος προσαρμογής
Διαχειριστικές προσδοκίες
Περιουσιακά στοιχεία
Asymmetric cost behavior
Earnings quality
Adjustment costs
Management expectations
Assets
Διαθέσιμο από :2022-01-13 00:15:52
Ημερομηνία έκδοσης :12/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-13 00:15:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stamatiou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf