ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :R&D expenses link to profitability in pharmaceutical sector
Εναλλακτικός τίτλος :Σύνδεση εξόδων έρευνας & ανάπτυξης με την κερδοφορία του φαρμακευτικού τομέα
Δημιουργός :Vlachou, Sofia
Βλάχου, Σοφία
Συντελεστής :Doukakis, Leonidas (Επιβλέπων καθηγητής)
Tzovas, Christos (Εξεταστής)
Chalevas, Constantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :56p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9017
Περίληψη :Nowadays, the constant technological evolution enhances innovation activities ofcorporations. The modern business environment is subject to constant changes andfirms need to innovate in order to remain competitive. The pharmaceutical sector ismainly based on R&D and innovation characterizes all activities, at all stages ofcorporate function of pharmaceutical industries. For this reason, the pharmaceuticalsector was chosen as the case study for the present research. As a consequence, themain research aim is to investigate the effect of R&D expenses on pharmaceuticalfirms’ profitability.The research methodology selected is quantitative research, using secondary dataanalysis. A research model was developed and data by the pharmaceutical firms listedin NYSE index, USA were used for the years 2010-2020. The independent variable wasR&D / Revenues, while the control variables were CAPEX/Revenues, General &Administrative Expenses (SGAs)/Revenues, Advertising Expenses (ADV)/Revenuesand Free Cash Flow / Revenues. All variables were normalized by revenues in order toeliminate the influence of firm size. As far as the descriptive statistics are concerned,they revealed that there exist substantial differences in the values of the variables amongthe firms.Then regression analysis followed and results revealed that R&D Expenditure has anegative and not statistically significant relationship with Market Value, CapitalExpenditure is positively but not statistically significantly correlated with MarketValue, General & Administrative Expenses are positively correlated with MarketValue, but not in a statistically significant way, Advertising expenses are correlatedwith Market Value in a negative and not statistically significant way and Free CashFlow is positively and statistically significantly correlated with Market Value.Although the results reveal that further investigation is required, the research cancontribute in existing literature by offering an additional insight in a controversialsubject.
Στη σημερινή εποχή, η συνεχής τεχνολογική ανάπτυξη βελτιώνει τη χρήση καινοτόμων πρακτικών από τις επιχειρήσεις. το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον υπόκειται σε συνεχείς αλλαγές και οι επιχειρήσεις χρειάζεται να καινοτομούν ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Η φαρμακοβιομηχανία βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην την Έρευνα και Ανάπτυξη και η καινοτομία χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητες, σε όλα τα στάδια της λειτουργίας των βιομηχανιών του κλάδου. Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε η βιομηχανία φαρμάκων ως αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας. συνεπώς, ο βασικός ερευνητικός στόχος είναι η διερεύνηση της επίδρασης των εξόδων της Έρευνας και Ανάπτυξης στην κερδοφορία του κλάδου.Η μεθοδολογική προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι αυτή της ποσοτικής ανάλυσης, με τη χρήση δευτερογενών δεδομένων. Αναπτύχθηκε ένα σχετικό μοντέλο και χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από φαρμακευτικές εταιρίες εισηγμένες στο δείκτη NYSE του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Τα στοιχεία αφορούν τα έτη 2010-2020. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης / Πωλήσεις, ενώ εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η Χρηματιστηριακή Αξία / Πωλήσεις. Οι μεταβλητές ελέγχου ήταν ο δείκτης Κεφαλαιουχικών Δαπανών / Πωλήσεις, τα έξοδα διαφήμισης / Πωλήσεις, οι Ελεύθερες χρηματοροές / Πωλήσεις και Τα διοικητικά Έξοδα / Πωλήσεις. Όλες οι μεταβλητές διαιρέθηκαν με τις πωλήσεις ώστε να περιοριστεί η επίδραση του μεγέθους των επιχειρήσεων. όσον αφορά τις περιγραφικές στατιστικές, αυτές φανέρωσαν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές των μεταβλητών μεταξύ των επιχειρήσεων.Στη συνέχεια, ακολούθησε η ανάλυση παλινδρόμησης και τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι τα Έξοδα έρευνας και Ανάπτυξης έχουν αρνητική και στατιστικά μη σημαντική σχέση με την Χρηματιστηριακή Αξία. Τα Κεφαλαιουχικά Έξοδα και τα Διοικητικά Έξοδα συσχετίζονται θετικά αλλά όχι στατιστικά σημαντικά με τη Χρηματιστηριακή Αξία, τα έξοδα διαφήμισης συσχετίζονται με τη Χρηματιστηριακή αξία με αρνητικό και μη στατιστικά σημαντικό τρόπο και οι ελεύθερες χρηματοροές συσχετίζονται θετικά και στατιστικά σημαντικά με τη Χρηματιστηριακή Αξία. Αν και τα αποτελέσματα φανερώνουν την ανάγκη περαιτέρω έρευνας, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία προσφέροντας επιπλέον πληροφόρηση για ένα ζήτημα που είναι αμφιλεγόμενο μεταξύ των μελετητών.
Λέξη κλειδί :Expenses
Research
Development
Profitability
Pharmaceutical sector
Έξοδα
Έρευνα
Ανάπτυξη
Κερδοφορία
Φαρμακευτικός τομέας
Διαθέσιμο από :2022-01-06 12:18:31
Ημερομηνία έκδοσης :12/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-01-06 12:18:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Vlachou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf