ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Financial press coverage of sell-side equity research reports
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς καλύπτει η χρηματοοικονομική ειδησεογραφία τις αναφορές και τις έρευνες των αναλυτών σχετικά με τις μετοχές
Δημιουργός :Aretopoulou, Dimitra
Αρετοπούλου, Δήμητρα
Συντελεστής :Demirakos, Efthymios (Επιβλέπων καθηγητής)
Ballas, Apostolos (Εξεταστής)
Karampinis, Nikolaos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :50p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8979
Περίληψη :The main purpose of this paper is to demonstrate the significance of content analysis as a new approach which should be integrated in the decision-making process and investment analysis, in parallel with the financial measures and accounting metrics that are presented on sell-side equity research reports. This paper constitutes a nouvelle survey which examines how the financial press covers the results of equity reports and provides substantial contribution to subordinate studies in the content analysis field. After we read thoroughly and extensively more than 40.000 words, we collected all the important keywords involved in a sample of 277 summary reports that had been published on “Barron’s” magazine for the year 2020 and we created manually a unique database. It is worth mentioning that although Barron’s magazine includes a wide variety of major publications, there are few studies which make reference to it. Concerning to the creation of our database, we implemented content analysis on the summary of sell-side equity research reports in order to find out if evidence provided on their texts are correlated with analysts’ forecasts or whether there are words/themes that are mostly mentioned by analysts. Indeed, considering some descriptive statistics, interesting results arose from our research.
Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τη σημασία της ανάλυσης περιεχομένου (content analysis) ως μια νέα προσέγγιση που θα πρέπει να ενσωματωθεί στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην ανάλυση επενδύσεων, παράλληλα με τα λογιστικά και χρηματοοικονομικά μέτρα που παρουσιάζονται στις έρευνες και τις αναφορές των αναλυτών. Αυτή η εργασία αποτελεί μια νέα έρευνα που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοοικονομική ειδησεογραφία καλύπτει τα αποτελέσματα των εκθέσεων των αναλυτών σχετικά με τις μετοχές και παρέχει ουσιαστική συμβολή σε υφιστάμενες μελέτες στον τομέα της ανάλυσης περιεχομένου. Αφού διαβάσαμε διεξοδικά και εκτενώς περισσότερες από 40.000 λέξεις, συλλέξαμε όλες τις σημαντικές λέξεις-κλειδιά που εμπλέκονται σε ένα δείγμα 277 συνοπτικών αναφορών που είχαν δημοσιευθεί στο περιοδικό "Barron's" για το έτος 2020 και δημιουργήσαμε μια μοναδική βάση δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που το περιοδικό Barron’s περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλία σημαντικών δημοσιεύσεων, ελάχιστες είναι οι μελέτες που κάνουν αναφορά σε αυτό. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία της βάσης δεδομένων μας, εφαρμόσαμε ανάλυση περιεχομένου στη περίληψη των αναφορών των αναλυτών σχετικά με τις μετοχές των εταιρειών του δείγματος, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν τα στοιχεία που περιέχονται στα κείμενά τους συσχετίζονται με τις προβλέψεις των αναλυτών ή αν υπάρχουν λέξεις/κατηγορίες θεμάτων που αναφέρονται πιο συχνά από αναλυτές. Πράγματι, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα από την έρευνά μας.
Λέξη κλειδί :Έρευνες αναλυτών
Ανάλυση περιεχομένου
Μετοχές
Περιοδικό Barron
Sell-side
Equity reports
Content analysis
Analysts
Barron
Διαθέσιμο από :2021-12-21 22:44:40
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-12-21 22:44:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Aretopoulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf