ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών την εποχή Covid-19 στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :Price comparison websites and consumers buying behavior in the Covid-19 era in Greece
Δημιουργός :Αποστολάκη, Αγάπη
Συντελεστής :Βρεχόπουλος, Αδάμ (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρδαράς, Δημήτριος (Εξεταστής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8745
Περίληψη :Μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 και 2008, η οποία πάγωσε τη ρευστότητα και την κινητικότητα των κεφαλαίων παγκοσμίως, η ανθρωπότητα ζει μια ακόμη κρίση, υγειονομική. Η παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού Covid-19 ήρθε και άλλαξε τις ισορροπίες σε επίπεδο υγείας, οικονομίας και ψυχολογικής κατάστασης των πολιτών σε όλο τον κόσμο. Καταναλωτές και επιχειρήσεις στράφηκαν στο διαδίκτυο προκειμένου να καλύψουν ως επί το πλείστον αγοραστικές ανάγκες είτε όντας μια πραγματική ανάγκη είτε καλύπτοντας μια συναισθηματική κατάσταση. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να ερευνήσει το διαδικτυακό προφίλ των Ελλήνων χρηστών, ήτοι συχνότητα χρήσης και εξοικείωση με το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές αγορές, καθώς και τη συχνότητα χρήσης των Ιστοσελίδων Σύγκρισης Τιμών και εάν διαφοροποιήθηκε αυτή κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας. Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να φωτίσει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς αποκλίνουσες αγοραστικές συμπεριφορές, ήτοι πανικού, παρορμητικές, αποθησαυρισμού, εμμονικές καθώς και να μετρήσει την πρόθεση χρήσης Ιστοσελίδων Σύγκρισης Τιμών κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας (lockdown) στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος είναι εξοικειωμένο με τη χρήση του διαδικτύου και αφιερώνει πάνω από 4 ώρες ημερησίως σε αυτό. Οι καταναλωτές στο σύνολό τους δεν παρουσίασαν αποκλίνουσες αγοραστικές συμπεριφορές με τη μεταβλητή των αγορών πανικού να γίνεται δεκτή χωρίς όμως σημαντική άνοδο. Η χρήση των Ιστοσελίδων Σύγκρισης Τιμών αυξήθηκε με πολύ μικρή άνοδο σε σχέση με το διάστημα πριν την πρώτη καραντίνα.
After the global financial crisis of 2007 and 2008, which froze the liquidity and mobility of capital worldwide, humanity is experiencing another crisis, a health crisis. The global Covid-19 coronavirus pandemic has come and changed the balance of health, economy and psychological well-being of citizens around the world. Consumers and businesses have turned to the internet in order to meet mostly shopping needs either being a real need or covering an emotional state. The purpose of this study is to investigate the online profile of Greek users, that is frequency of use and familiarity with the internet and online shopping, as well as the frequency of use of Price Comparison Websites and whether this varied during the first quarantine. The present research seeks to shed light on the purchasing behavior of consumers in relation to deviant buying behaviors, that is panic, impulsive, hoarding, obsessive as well as to measure the intention to use Price Comparison Websites during the first quarantine (lockdown) in Greece.The results of the research showed that most of the sample is familiar with the use of the internet and devotes more than 4 hours a day to it. Consumers did not show divergent buying behaviors with the panic market variable being accepted but without a significant increase. The use of Price Comparison Websites increased with a very small increase compared to the period before the first quarantine.
Λέξη κλειδί :Ιστοσελίδες σύγκρισης
Συμπεριφορά καταναλωτή
Κορωνοϊός
Comparison
Websites
Consumer behavior
Covid-19
Διαθέσιμο από :2021-09-13 16:41:36
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-13 16:41:36
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Apostolaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf