ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Analysis, design and implementation of strategic performance management systems in retail services networks: the case of OPAP
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση, σχεδιασμός και εφαρμογή συστημάτων στρατηγικής διαχείρισης απόδοσης σε δίκτυα λιανικής υπηρεσίας: η περίπτωση του ΟΠΑΠ
Δημιουργός :Μπαχράμης, Στυλιανός
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :42σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8741
Περίληψη :Κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στον ΟΠΑΠ οι βασικές μου αρμοδιότητες αφορούσαν την σχεδίαση και ανάπτυξη Report με σκοπό την απεικόνιση , παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιδόσεων του δικτύου καταστημάτων OPAP Stores , των Ελληνικών Λαχείων καθώς και των διαφορετικών ομάδων εργαζομένων που εμπλέκονται στις λειτουργικές διαδικασίες του δικτύου. Το τμήμα στο οποίο εντάσσεται η ομάδα στην οποία εργάζομαι είναι το τμήμα του Performance Management and Retail Planning. Η πλειοψηφία των εργασιών μου πραγματοποιήθηκαν με την χρήση του Tableau, ένα από τα τρία ποιο γνωστά και ισχυρά Business Intelligence εργαλεία. Μέσω του Tableau πραγματοποιήθηκε η σχεδίαση των Report που μου ανατέθηκαν ενώ ταυτόχρονα η χρήση Microsoft Excel ήταν απαραίτητη για την εκπλήρωση των καθημερινών αναλύσεων που απαιτούσε η θέσης εργασίας μου. Οι ευρύτερες περιοχές στις οποίες κατατάσσονται οι δραστηριότητες του τμήματος μου είναι το Business Intelligence, οι Key Performance Indicators, το Performance Management και το Data Visualization. Μέσα από τη πρακτική οι ικανότητες μου επάνω στο συγκεκριμένο σύστημα βελτιώθηκαν με αποτέλεσμα να μπορώ να φέρω εις πέρας την υλοποίηση μεγάλων Project και Dashboard που πλέον είναι αναγκαία για την εταιρεία .
During my internship at OPAP my main responsibilities concerned the design and development of Report in order to visualize, monitor and control the performance of the OPAP Stores network, the Hellenic Lotteries and the different groups of employees involved in the operating procedures of the network. The department in which I work for is part of the Performance Management and Retail Planning department.Most of my work was done using Tableau, one of the three most well-known and powerful Business Intelligence tools. Through Tableau, the design of the Reports assigned to me was carried out, while at the same time the use of Microsoft Excel was necessary for the fulfillment of the daily analyzes required by my job. The wider areas in which my department's activities are classified are Business Intelligence, Key Performance Indicators, Performance Management and Data Visualization. Through practice, my skills on this system have improved so that I can complete the implementation of large Project and Dashboard that is now necessary for the company.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματική αναλυτική
Διαχείριση απόδοσης
Δείκτες απόδοσης
Επιχειρηματική ευφυΐα
Οπτικοποίηση δεδομένων
Business analytics
Performance management
Key performance indicators
Business intelligence
Data visualization
Διαθέσιμο από :2021-09-10 01:09:56
Ημερομηνία έκδοσης :09/09/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-10 01:09:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bachramis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf