ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο ρόλος του μοντέλου QR Code Payments στην ευρωπαϊκή αγορά πληρωμών
Εναλλακτικός τίτλος :The role of QR Code Payment model in the European payment industry
Δημιουργός :Αρμενάκη, Αναστασία
Συντελεστής :Λεκάκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Βρεχόπουλος, Αδάμ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :73σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8739
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση της δυνατότητας διείσδυσης του μοντέλου πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών “QR Code Payments” στην αγορά της Ευρώπης, με σκοπό την επέκταση της υιοθέτησης των mobile payments.Το μοντέλο “QR Code Payments” αποτελεί κυρίαρχο μοντέλο πραγματοποίησης πληρωμών στην αγορά της Κίνας. Φαίνεται ότι η εξάπλωσή του στη συγκεκριμένη αγορά, έχει αρχίσει να προσελκύει αισθητά το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων μερών του κυκλώματος πληρωμών άλλων αγορών παγκοσμίως. Κινητήριος δύναμη για την ενσωμάτωση του νέου μοντέλου σε νέες αγορές είναι η εξυπηρέτηση των Κινέζων πολιτών σε άλλες χώρες καθώς και η εξέταση του τρόπου με τον οποίο οποιαδήποτε καινοτομία στο οικοσύστημα των Payments μπορεί να μεταβάλει την αγορά όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, περιεγράφηκε το εναλλακτικό μοντέλο “QR Code Payments” συγκριτικά με το υφιστάμενο μοντέλο πραγματοποίησης πληρωμών με τη χρήση καρτών. Επιπλέον προσδιορίστηκε η υφιστάμενη εικόνα του οικοσυστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ευρώπη και παράλληλα αναλύθηκε η εικόνα του οικοσυστήματος πληρωμών της Κίνας, όπου το “QR Code payment” μοντέλο κατέχει κυρίαρχη θέση. Τέλος, εντοπίστηκε ευρωπαϊκό case που κάνει χρήση του συγκεκριμένου μοντέλου πληρωμών και συμπεραίνεται ότι η καινοτομία αυτή θα μπορούσε να δράσει καταλυτικά στην πραγμάτωση του ευρωπαϊκού οράματος για δημιουργία Ευρωπαϊκού Local σχήματος πραγματοποίησης πληρωμών, με τη αποκλειστική χρήση κινητών συσκευών και ως εκ τούτου την εδραίωση των mobile payments στην ευρωπαϊκή αγορά.
The purpose of this thesis, is the bibliographic investigation of the innovative electronic payment model “QR Code Payments” and how it could fit in the European market, in order to expand the adoption of mobile payments.The “QR Code Payments” model is the dominant payment model in the Chinese market. It seems that its spread in this market has begun to attract the interest of stakeholders in the payment industry of other markets worldwide.The driving force behind the integration of the new model into new markets, is the service of the Chinese citizens in other countries, as well as the investigation of how any innovation in the payments industry can change the market as we know it today. In the context of this document, the “QR Code Payments” model was described and compared to the existing model of payment process using cards. In addition, the current status of the electronic payment industry in Europe was identified and at the same time the status of the Chinese payment industry, where the “QR Code Payment” model holds a dominant position was presented. Additionally, European case was identified that uses this payment model and it is concluded that this innovation could act as a catalyst in the implementation of the European vision for the creation of a European Local Payment Scheme, that exclusively uses of mobile devices and thus establishes the mobile payments in the European market.
Λέξη κλειδί :Alipay
Mobile payment
Near field communication
QR code payments
WeChat
Διαθέσιμο από :2021-09-09 21:43:26
Ημερομηνία έκδοσης :09/09/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-09-09 21:43:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Armenaki_2021.pdf

Τύπος: application/pdf