ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Brand orientation: antecedents and consequences
Εναλλακτικός τίτλος :Προσανατολισμός στην επωνυμία: παράγοντες που τον επηρεάζουν και συνέπειες αυτού
Δημιουργός :Piha, Lamprini P.
Πήχα, Λαμπρινή Π.
Συντελεστής :Avlonitis, George (Επιβλέπων καθηγητής)
Baltas, George (Εξεταστής)
Stathakopoulos, Vlasis (Εξεταστής)
Siomkos, George I. (Εξεταστής)
Panigyrakis, Georgios (Εξεταστής)
Kouremenos, Athanasios (Εξεταστής)
Lymperopoulos, Konstantinos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :418p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8722
Περίληψη :The doctoral thesis focuses on Brand Orientation and hopefully offers a theoretical and empirical validation of the appropriate way for building and maintaining strong brands over time. Research goals include: (a) Complete theoretical clarification of the term Brand Orientation and delineation of its domain.(b) Careful development of a reliable and valid scale of the notion, based on established measurement theory. (c) Empirical investigation of the factors that impact the level of Brand Orientation in a company (antecedents).(d) Empirical investigation of the consequences of such an orientation, as well as of its general importance for company success. The research methodology, apart from the thorough review of the relevant literature, was based on several primary data that were derived from (i) a qualitative research to marketing practitioners and academics (N=17), (ii) a quantitative research to company executives – part-time postgraduate students in AUEB (N=136), and (iii) a large quantitative study to marketing managers and other senior executives of large SBUs in Greece (N=242).The present thesis has hopefully important implications. Managers are shown a way to strengthen their firm’s market position, by rallying the entire organization, its commitment, efforts and resources toward the development of strong brands. In other words, the present thesis summarizes the way a company can build, maintain, and enhance one or more strong brands over time, offering important branding guidelines that stem from a theoretically grounded and empirically validated Brand Orientation theory.
Η διδακτορική διατριβή εστιάζει στον Προσανατολισμό στην Επωνυμία (Brand Orientation) με βασικό σκοπό την επιστημονική και εμπειρική τεκμηρίωση του ενδεδειγμένου τρόπου ανάπτυξης και διαχείρισης στο χρόνο ισχυρών επωνυμιών (brands). Στους ερευνητικούς στόχοι της διατριβής περιλαμβάνονται:(α) Η πλήρης εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου «Προσανατολισμός στην Επωνυμία» (Brand Orientation) σε επίπεδο επιχείρησης και ο προσδιορισμός των διαστάσεών του.(β) Η προσεκτική και σύμφωνη με τους γενικά αποδεκτούς κανόνες ανάπτυξη μιας αξιόπιστης και έγκυρης κλίμακας μέτρησης του βαθμού στον οποίο μια επιχείρηση είναι προσανατολισμένη στην επωνυμία (brand – oriented) .(γ) Η εμπειρική διερεύνηση των παραγόντων (π.χ. ισχύς του τμήματος μάρκετινγκ, προσανατολισμός στην αγορά) που επηρεάζουν τον προσανατολισμό στην επωνυμία (antecedents).(δ) Η μελέτη των επιπτώσεων ενός τέτοιου προσανατολισμού για τις επιχειρήσεις που τον υιοθετούν (consequences), καθώς και της γενικότερης σημασίας το ρόλου του στην επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης. Για την επίτευξη των παραπάνω ερευνητικών στόχων, πέρα από την ενδελεχή ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, χρησιμοποιήθηκαν πλήθος πρωτογενών στοιχείων που προήλθαν από (i) ποιοτική έρευνα μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με έμπειρα στελέχη που επί χρόνια χειρίζονται την επώνυμη πολιτική επιχειρήσεων και με διακεκριμένους στο χώρο του Μάρκετινγκ ακαδημαϊκούς (N=17), (ii) ποσοτική έρευνα σε στελέχη επιχειρήσεων – φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μερικής φοίτησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (N=136), και (iii) ποσοτική έρευνα σε μεγάλες σε μέγεθος επιχειρηματικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (N=242).Μέσα από τη συγκεκριμένη διατριβή, οι επιχειρήσεις και τα στελέχη τους αποκτούν μία γερά θεμελιωμένη και εμπειρικά τεκμηριωμένη θεωρία Προσανατολισμού στην Επωνυμία, που προσφέρει τόσο συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση στο χρόνο ισχυρών επωνυμιών, αλλά και προσδιορίζει με ακρίβεια τους οργανωσιακούς παράγοντες που ενισχύουν ένα τέτοιο προσανατολισμό, καθώς και τις συνέπειές του σε όρους απόδοσης της επιχείρησης από την υιοθέτηση και σωστή εφαρμογή του.
Λέξη κλειδί :Brand
Branding
Strategy
Orientation
Marketing
Επωνυμία
Μάρκα
Στρατηγική
Προσανατολισμός
Μάρκετινγκ
Διαθέσιμο από :2021-07-19 11:45:49
Ημερομηνία έκδοσης :2012
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-07-19 11:45:49
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Piha_2012.pdf

Τύπος: application/pdf