ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εμπειρική διερεύνηση της πρόθεσης του καταναλωτή για αγορά προϊόντων τοποθετημένων σε ψυχαγωγικά προγράμματα
Εναλλακτικός τίτλος :Empirical research on consumers' intentions to purchase products based on product placement in entertainment shows
Δημιουργός :Τσιόδρα, Μαρία-Καλομοίρα
Συντελεστής :Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :87σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8715
Περίληψη :Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας και μελετά την επιρροή της τοποθέτησης προϊόντων σε ψυχαγωγικά προγράμματα (ταινίες, σειρές) και την πρόθεση αγοράς τους από τα άτομα ως εν δυνάμει καταναλωτές. Αναντίρρητα, ο κλάδος του Μάρκετινγκ γνώρισε μεγάλη άνθηση το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω της ραγδαίας αύξησης των αναγκών που έχει δημιουργήσει η ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας. Οι άνθρωποι δημιουργούν ολοένα και περισσότερες ανάγκες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η προσφορά, ο ανταγωνισμός και κατ επέκταση η πλέον απαραίτητη συμβολή του μάρκετινγκ στην παγκόσμια οικονομία. Η τοποθέτηση προϊόντων σε ταινίες αλλά και τηλεοπτικές σειρές δεν είναι ένα καινούριο εργαλείο του επικοινωνιακού μάρκετινγκ. Παρόλα αυτά η χρήση του λόγω της αποτελεσματικότητάς του αυξάνεται όλο και περισσότερο στις μέρες μας. Στα παραπάνω δεδομένα εντοπίζεται ακαδημαϊκό ενδιαφέρον, ενώ δίνεται η δυνατότητα να διερευνηθεί η επικαιρότητα και τα νέα στοιχεία. Στην παρούσα μελέτη η έρευνα έχει επικεντρωθεί στους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν το άτομο αλλά και τα χαρακτηριστικά του ως προς την πρόθεση αγοράς των προϊόντων που προβάλλονται κατά τη διάρκεια των ψυχαγωγικών προγραμμάτων.Με στόχο την προσπάθεια για συμβολή στη βιβλιογραφία και την ενδελεχή μελέτη του φαινομένου, διεξήχθη ποσοτική έρευνα με εξαρτημένη μεταβλητή την πρόθεση του ατόμου για αγορά των προϊόντων αυτών, συναρτήσει ποικίλων ανεξάρτητων μεταβλητών.Τα άτομα φαίνεται να επηρεάζονται από τους τρόπους με τους οποίους τοποθετείται ένα προϊόν σε ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, από την κατηγορία του ίδιου του προϊόντος, τη χρήση ή συσχέτισή του με έναεπώνυμο πρόσωπο, την τάση τους για αυθόρμητες αγορές και τέλος από την προφορική σύσταση (WOM) από τα πρόσωπα με τα οποία παρακολουθούν το πρόγραμμα. Τα ευρήματα που προαναφέρθηκαν συμβάλλουν στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία μέσω της αναφοράς και της κατανόησης διαφορετικών παραγόντων που επηρεάζουν την πρόθεση αγοράς του καταναλωτή προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλείο για έμπρακτη χρήση από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
The present research was conducted in the context of a thesis assignment and studies the influence of product placement in entertainment programs (movies, series) and the intention to purchase them by individuals as potential consumers. Undoubtedly, the Marketing industry has experienced great prosperity currently due to the rapidly increasing needs that were created by the growth of the global industry. People are having more needs than usual, resulting in increased supply, competition and consequently the most necessary contribution of marketing to the global economy. Placing products in movies and TV series is not a new tool of communication marketing. However, its use due to its effectiveness is increasing more and more nowadays. The above data identifies academic interest, while giving the opportunity to explore current events and new data. In the present study, the research has focused on the internal and external factors that affect the individual and his / her characteristics regarding the intention to buy products that are displayed during the entertainment programs. In order to contribute to the literature but also the thorough study of the phenomenon, a quantitative research was conducted with a dependent variable of the individual's intention to purchase these products, depending on a variety of independent variables. Individuals seem to be influenced by the way a product is placed in an entertainment program, by the category of the product itself, its use or association with a branded person, their tendency for spontaneous purchases and finally by the verbal recommendation (WOM) from people that attend the program. The findings mentioned above contribute to the existing literature through the reporting and understanding of various factors that affect the consumer’s intent to buy, in order to be used as a tool for practical use by the companies and organiz-ns concerned.
Λέξη κλειδί :Τοποθέτηση προϊόντος
Ψυχαγωγικά προγράμματα
Πρόθεση
Product placement
Entertainment program
Marketing
Διαθέσιμο από :2021-07-08 17:25:15
Ημερομηνία έκδοσης :07/08/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-07-08 17:25:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsiodra_2021.pdf

Τύπος: application/pdf