ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Measuring the systemic risk in Greek banking sector with contingent claims analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Μέτρηση του συστημικού κινδύνου στον ελληνικό τραπεζικό τομέα με τη μέθοδο contingent claim analysis
Δημιουργός :Varvounis, Gerasimos
Βαρβούνης, Γεράσιμος
Συντελεστής :Κυριακόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Εμμανουήλ, Ιωάννης (Εξεταστής)
Πουφινάς, Θωμάς (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8625
Περίληψη :Classical financial decision-making is based on the assumptions of ‘efficient market’, in an economy with many restrictions that cannot capture all the necessary aspects of modern needs. For instance, once we add some real-life sources of funding for corporation traditional models of valuation, in respect to which many popular risk metrics are calculated are no-longer suitable for use.During the early 70's a strong engagement started between economic problems and more mathematical and sophisticated valuation and modelling techniques. Option Pricing Theory showed the pathway, according to which corporate liabilities can be treated as a combination of simple option contracts, allowing us to model many economic instances and securities with non-linear equations, that were defined based on an underlying asset and an assumed risk-free rate.This thesis highlights the importance of Contingent Claim Analysis approach into calculating key features of economic entities like market value of asset and market value of debt. By calculating these we are able then to extract suitable risk metrics allowing us to both compare different sectors and evaluate the progress of a specific issuer of debt in time.At the end of the methodology presentation, we apply the CCA method to extract risk-metrics for a systemic Greek bank from the first quarter of 2001 to the third quarter of 2020, a time-period of high interest as it included many critical points, like the Greek debt and financial crisis and the 2015 referendum. We investigate whether Distance-to-Distress and Probability-of-Default are good predictors of vulnerabilities related to the Greek Banking Sector.
Η διαδικασία αποφάσεων, σύμφωνα με την Κλασική Θεωρία της Χρηματοοικονομικής βασίζεται σε ένα πλήθος υποθέσεων όπως αυτό της Αποδοτικής Αγοράς και του επιτοκίου δίχως κίνδυνο, οι οποίες αποτυγχάνουν να περιγράψουν επαρκώς και να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες του τομέα.Κατά την δεκατία του 1970, άρχισε μία ευρεία συσχέτιση του τομέα της Χρηματοοικονομικής και των επενδύσεων με μία πιο μαθηματικοκεντρική προσέγγιση και μοντελοποίηση, η οποία είχε ως κύριο εκφραστή την Option Pricing Theory.Η παρούσα εγρασία, επιχειρεί να παρουσιάσει την συνεισφορά της μεθόδου Contingent Claim Analysis στον υπολογισμό κομβικών μεγεθών οντοτήτων που διαδραμματίζουν σημαντικό ρόλο στις αγορές, όπως οι οργανισμοί που εκδίδουν δανειακές συμβάσεις. Με τον υπολογισμό των προαναφερθέντων, είναι εφικτός ο υπολογισμός "μέτρων κινδύνου", όπως το Distance-to-Distress και το Probability of Default τα οποία επιτρέπουν την σύγκριση τόσο μεταξύ οντοτήτων που εκδίδουν δανειακές συμβάσεις, όσο και μεταξύ διαφόρων οικονομικών τομεών.Στο τέλος της εργασίας, εφαρμόζουμε την Contingent Claim Analysis για να υπολογίσουμε μέτρα-κινδύνου για το παράδειγμα μιας Ελληνικής Τράπεζας, στην διάρκεια μιας χρονικής περιόδου μεγάλου ενδιαφέροντος (2001-2020), και, επιχειρούμε να διερευνήσουμε εάν όντως η μέθοδος αυτή επιτυγχάνει στην εξαγωγή μέτρων-κινδύνου ικανών τόσο να περιγράψουν όσο και να προβλέψουν τις παθογένειες οντοτήτων που σχετίζονται με τον Τραπεζικό τομέα.
Λέξη κλειδί :Financial risk
Risk metrics
Predictions
Option pricing theory
Modeling
Χρηματοοικονομικός κίνδυνος
Μέτρα κινδύνου
Προβλέψεις
Θεωρία παραγώγων
Μοντελοποίηση
Διαθέσιμο από :2021-05-17 11:46:47
Ημερομηνία έκδοσης :05/14/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-17 11:46:47
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Varvounis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf