ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Οι κοινωνικές συγκρίσεις στον εργασιακό χώρο και ο ρόλος τους στην παρακίνηση και τις στάσεις των εργαζομένων
Εναλλακτικός τίτλος :Social comparisons in the workplace and their role in employee motivation and attitudes
Δημιουργός :Ψευτέα, Όλγα
Συντελεστής :Τσαχουρίδη, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :288σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8612
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική συνεισφέρει στη μελέτη των κοινωνικών συγκρίσεων στο οργανωσιακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, κατά κύριο λόγο εξετάζονται η διαμόρφωση των εργασιακών αποτελεσμάτων και οι αντιδράσεις των εργαζομένων όταν αντιλαμβάνονται διαφορετικά επίπεδα οργανωσιακής υποστήριξης αναφορικά με τέσσερα διαφορετικά είδη κοινωνικής σύγκρισης: 1) εντός του οργανισμού, 2) εκτός του οργανισμού, 3) χρονική σύγκριση με το παρελθόν στον ίδιο οργανισμό και 4) σύγκριση της στήριξης που λαμβάνουν από τον προϊστάμενo συγκριτικά με τη στήριξη που λαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Για τη διερεύνηση των ανωτέρω ζητημάτων πραγματοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα διεξήχθησαν δώδεκα ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα ποιοτικά δεδομένα αναλύθηκαν με θεματική ανάλυση και καταδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι προβαίνουν και στα τέσσερα διαφορετικά είδη κοινωνικών συγκρίσεων αναφορικά με τη διαμόρφωση της αντιλαμβανόμενης οργανωσιακής υποστήριξης. Συγκεκριμένα όσον αφορά τα αποτελέσματα, στις συγκρίσεις εντός του οργανισμού, οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται περισσότερη στήριξη συγκριτικά με τους συναδέλφους οδηγούνται σε θετικά συναισθήματα και αύξηση της εργασιακής τους προσπάθειας. Στις συγκρίσεις εκτός του οργανισμού, οι εργαζόμενοι όταν αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν περισσότερη στήριξη συγκριτικά με άλλους οργανισμούς, βιώνουν θετικά συναισθήματα και αυξάνεται η οργανωσιακή τους δέσμευση. Στις χρονικές συγκρίσεις, όταν οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται ότι λαμβάνουν περισσότερη στήριξη συγκριτικά με το παρελθόν, τότε βιώνουν θετικά συναισθήματα και μειώνεται η πρόθεση αποχώρησης. Τέλος, σχετικά με τη σύγκριση της στήριξης που λαμβάνουν από τον προϊστάμενο συγκριτικά με την στήριξη που λαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, οι εργαζόμενοι που αντιλαμβάνονται ίση ή περισσότερη στήριξη βιώνουν θετικά συναισθήματα, αυξάνουν την εργασιακή τους απόδοση, αυξάνεται η οργανωσιακή τους δέσμευση και μειώνεται η πρόθεση αποχώρησης από τον οργανισμό.
This dissertation contributes to the study of social comparisons in the organizational environment. Specifically, it contributes to the formation of work results and the reactions of employees when they perceive different levels of organizational support regarding four different types of social comparisons examined: 1)within the organization, 2)outside the organization, 3)time comparison with the past in the same organization and 4)comparing the support they receive from the supervisor compared to the support received by the other team members.For the investigation of the above issues, the qualitative methodology was carried out and specifically, twelve semi-structured interviews were conducted. The qualitative data were analyzed by thematic analysis and showed that employees make all four different types of social comparisons regarding the formation of perceived organizational support.Specifically, as far as it concerns the results in organizational behavior, in social comparisons within the organization, employees who perceive more support compared to their colleagues are led to positive emotions and their job performance is increased. In social comparisons outside the organization, when employees realize that they receive more support than other organizations, they experience positive emotions and their organizational commitment increases. In time comparisons, when employees realize that they receive more support now than in the past, then they experience positive emotions and their turnover retention is reduced. Finally, when comparing the support, they receive from their supervisor with the support received from other team members, employees who perceive equal or more support experience positive emotions, their job performance increases, their organizational commitment increases and their turnover retention decreases.Overall, this dissertation showed that the formation of perceived organizational support is influenced by employees' social comparisons and also showed that employees make different types of social comparisons regarding the support they receive, which in turn it affects organizational behaviors and employees’ reactions differently.
Λέξη κλειδί :Κοινωνικές συγκρίσεις
Αντιλαμβανόμενη οργανωσιακή υποστήριξη
Κοινωνική ανταλλαγή
Οργανωσιακή συμπεριφορά
Εργασιακά αποτελέσματα
Social comparisons
Perceived organizational support
Social exchange
Organizational behavior
Employee outcomes
Διαθέσιμο από :2021-05-07 23:15:26
Ημερομηνία έκδοσης :28/02/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-07 23:15:26
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pseftea_2021.pdf

Τύπος: application/pdf