ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η συμβολή του coaching στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων και η εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
Εναλλακτικός τίτλος :The contribution of coaching to development of employees' skills and its progress in recent years in Greece
Δημιουργός :Μελισσάς, Νικόλαος
Συντελεστής :Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :86σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8601
Περίληψη :Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να εξεταστεί το κατά πόσο μπορεί ένας εργαζόμενος να αναπτύξει τις δεξιότητές του μέσω του coaching και πώς αυτό στην συνέχεια μπορεί να συμβάλλει και στην ανάπτυξη ολόκληρου του οργανισμού. Επίσης, επιχειρήθηκε να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιείται αλλά και έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια το coaching στην Ελλάδα σε σύγκριση με το εξωτερικό. Για να επιτευχθεί ο σκοπός της έρευνας, επιλέχθηκε δείγμα 20 ατόμων το οποίο αποτελούταν από στελέχη της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και επαγγελματίες coaches, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαδικασία δομημένης συνέντευξης, της οποίας οι ερωτήσεις δημιουργήθηκαν με σκοπό να εξεταστούν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα, σε πρώτο στάδιο ερευνήθηκαν τόσο οι απαραίτητες δεξιότητες τις οποίες πρέπει να κατέχει ένας coach όσο και η συχνότητα των συνεδριών ανά περίπτωση, είτε το coaching αφορά ατομικές είτε ομαδικές συνεδρίες. Στην συνέχεια, εξετάστηκε ο βαθμός στον οποίο κατά την γνώμη των συνεντευξιαζόμενων υστερεί ή όχι το coaching στην χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού. Έπειτα, επιχειρήθηκε να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο το coaching μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ενός εργαζόμενου και συγκεκριμένα το εάν μπορεί ένας εργαζόμενος να αναπτύξει κάποιες από τις δεξιότητες του μέλλοντος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ηγεσίας, καθώς επίσης και το εάν γενικότερα το coaching μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην καλύτερη και πιο παραγωγική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μέσα σε έναν οργανισμό. Επίσης, επιχειρήθηκε να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο μπορεί να δράσει αποτελεσματικά το coaching στην γενικότερη λειτουργία ενός οργανισμού και να επιτευχθούν στόχοι όπως μεγάλες οργανωσιακές αλλαγές, καλύτερα οργανωσιακά-οικονομικά αποτελέσματα, ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγκράτηση υπαλλήλων που έχουν την προδιάθεση να αποχωρήσουν από έναν οργανισμό μέσω της χρήσης του external coaching. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως επιβεβαιώθηκαν σχεδόν όλα τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας και πως το coaching μπορεί να προσφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα σε έναν οργανισμό, είτε αυτά αφορούν αποκλειστικά τους εργαζομένους του είτε γενικότερους στόχους του οργανισμού, αρκεί το coaching να γίνει από το κατάλληλο άτομο με την απαιτούμενη εμπειρία αλλά και εκπαίδευση πάνω στο εν λόγω αντικείμενο. Το μόνο ερευνητικό ερώτημα με το οποίο οι συνεντευξιαζόμενοι είχαν διαφορετική άποψη, ήταν εκείνο της χρήσης του external coaching στην προσπάθεια συγκράτησης ενός υπαλλήλου από τον οργανισμό και το γεγονός πως ο εξωτερικός coach μπορεί να απομακρύνει ακόμη περισσότερο τον εργαζόμενο.
This research has attempted to examine whether employees can develop their skills through coaching and how this can then contribute to the development of the entire organization. It was also attempted to examine the extent to which coaching is used and has developed in recent years in Greece compared to abroad. A sample of 20 people was selected consisting of human resources management executives as well as professional coaches, who participated in a structured interview process, the questions of which were created in order to examine specific research topics. More specifically, in the first stage, both the necessary skills that a coach must possess, the frequency of sessions on a case-by-case and whether coaching is for individual or group sessions, were investigated. The extent to which, in the opinion of the interviewees, coaching is or is not lacking in our country compared to other countries abroad was also examined. It was then attempted to examine the extent to which coaching can contribute effectively to the development of the skills of the future with particular emphasis on emotional intelligence and leadership, as well as whether coaching in general can contribute effectively to better and more productive management of human resources within an organization. It was also attempted to examine the extent to which coaching can effectively act in the overall functioning of an organization and to achieve objectives such as major organizational changes, better organizational-economic results, the development of small and medium-sized enterprises and the retention of employees who are predisposed to leave an organization through the use of external coaching. The results showed that almost all the research questions have been confirmed and that coaching can provide the desired results to an organization, whether they relate exclusively to its employees or general objectives of the organization, as long as the coaching is implemented by the appropriate person with the required experience and training on this subject. The only research question with which the interviewees had a different view was that of the use of external coaching in trying to retain an employee in the organization and the fact that the external coach can further alienate the employee.
Λέξη κλειδί :Μελλοντικές δεξιότητες
Συναισθηματική νοημοσύνη
Ηγεσία
Ανθρώπινο δυναμικό
Oργανωσιακή αλλαγή
Future skills
Emotional intelligence
Leadership
Human resources
Organizational change
Διαθέσιμο από :2021-05-03 12:03:31
Ημερομηνία έκδοσης :04/28/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-03 12:03:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Melissas_2021.pdf

Τύπος: application/pdf