ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Αντιλαμβανόμενες αρνητικές πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η επίδρασή τους στη διαδικασία επιλογής
Εναλλακτικός τίτλος :Observable social networking sites’ information and their impact on the selection process
Δημιουργός :Γεωργίλα, Βασιλική
Συντελεστής :Νικολάου, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8597
Περίληψη :Η σημαντική εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις προσπαθώντας να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εντάσσουν όλο και περισσότερο εργαλεία που τους προσφέρει η τεχνολογία που τους δίνουν παραπάνω δυνατότητες σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαδικασίες που ακολουθούσαν μέχρι τώρα. Ένα από τα σημαντικά εργαλεία που έχουν εισβάλει στη λειτουργία των οργανισμών είναι τα social media. Έρευνες έδειξαν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιεί τα social media στις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει ποιες πληροφορίες από αυτές που παρέχονται στα social media επιδρούν στις αποφάσεις των υπεύθυνων επιλογής σχετικά με τις προτάσεις τους για πρόσληψη αλλά και γενικά για τις αντιλήψεις τους για τη γενική απασχολησιμότητα των υποψηφίων.
The significant development of technology has driven society to changes in social and economic level. Companies, trying to maintain a competitive advantage in the market, are increasingly adopting tools offered by technology which give them more opportunities compared to the traditional processes that they have followed so far. One of the most important tools which have been adopted by the majority of the organizations and it is an integral part of their functionality is social media. Researches have shown that a very large percentage of the organizations utilize social media, especially, in the processes of attracting and selecting staff. The purpose of this research is to investigate which of the information exposed on social media can influences the hiring officers' decisions regarding their proposals for recruitment and for their perceptions of the general employability of the candidates, in general.
Λέξη κλειδί :Κοινωνικά δίκτυα
Επιλογή προσωπικού
Απασχολησιμότητα
Social media
Recruitment
Selection
Διαθέσιμο από :2021-05-05 13:34:03
Ημερομηνία έκδοσης :04/15/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-05 13:34:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Georgila_2021.pdf

Τύπος: application/pdf