ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η χρήση επεξηγήσεων σχετικά με την δυσκολία παραποίησης μπορεί να βελτιώσει τις αντιλήψεις και τις αντιδράσεις των υποψηφίων σε μια παιχνιδοποιημένη μέθοδο επιλογής (Gamification);
Εναλλακτικός τίτλος :Can explanations, about the difficulty of imitation, improve applicants' reactions towards gamified assessment methods?
Δημιουργός :Φουρλή, Ευρυδίκη
Συντελεστής :Γεωργίου, Κωνσταντίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8594
Περίληψη :Η παιχνιδοποιημένη μέθοδος (gamification) αποκτά όλο και περισσότερη υποστήριξη από αρκετούς οργανισμούς, οι οποίοι την χρησιμοποιούν ως μέθοδος επιλογής προσωπικού. Σύμφωνα με παλιότερες έρευνες, το gamification αποτελεί μια ευχάριστη διαδικασία επιλογής προσωπικού που μπορεί να βελτιώσει τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων και το κίνητρο τους για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης. Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης των αντιδράσεων των υποψηφίων ως προς την παιχνιδοποιημένη μέθοδο επιλογής, με την χρήση επιπλέον επεξηγήσεων προς τους υποψηφίους, αφού έχει αποδειχθεί ότι οι επεξηγήσεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις αντιδράσεις και τις αντιλήψεις των υποψηφίων. Όσον αφορά το είδος της επεξήγησης που θα χρησιμοποιήσουμε, θα στηριχθούμε σε ένα από τα πλεονεκτήματα του gamification και συγκεκριμένα στην δυσκολία παραποίησης. Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι σε ένα παιχνιδοποιημένο περιβάλλον είναι πιο δύσκολο κάποιος υποψήφιος να παραποιήσει ή να διαστρεβλώσει κάποια απάντηση. Παράλληλα, θα συγκρίνουμε τις αντιδράσεις των υποψηφίων όχι μόνο μεταξύ της παιχνιδοποιημένης μεθόδου με ή χωρίς επεξηγήσεις, αλλά και με τα τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων αντίστοιχα με ή χωρίς επιπλέον πληροφορίες. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες θεωρούν ότι στο gamification με επιπλέον επεξηγήσεις, είναι πιο δύσκολο κάποιος να παραποιήσει κάποια απάντηση του ώστε να διαστρεβλώσει το τελικό αποτέλεσμα σε σχέση με το SJT με επιπλέον πληροφορίες. Παράλληλα, στην παιχνιδοποιημένη μέθοδο με επεξηγήσεις οι αντιλήψεις των συμμετεχόντων ως προς την δικαιοσύνη είναι πιο ευνοϊκές σε σχέση με το τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων, αφού θεωρούν πως η παιχνιδοποιημένη μέθοδος είναι πιο δίκαιη.
Gamification gains more and more support from several organizations, which use it as a selection method. According to previous research, gamification is a fun selection process, which can improve candidates' reactions and motivation to participate in the evaluation process. The present study aims to investigate ways to improve the candidates' reactions in gamification, using additional explanations to the candidates, since it has been proven that explanations can significantly affect the reactions and perceptions of the candidates. Regarding the type of explanation that we will use, we will rely on one of the advantages of gamification, and specifically on the difficulty of faking. Many researchers argue that in a gamified environment, it is more difficult for a candidate to fake or distort an answer. At the same time, we will compare the reactions of the candidates not only between the gamified method with or without explanations, but also with the situational judgment test (SJT) with or without additional information. The results of the present study show that most participants find that in gamification with additional explanations, it is more difficult for someone to fake an answer in order to distort the final result in relation to the SJT with additional information. At the same time, in the gamified method with explanations, the participants' perception of justice is more favorable in relation to the situational judgment test, since they consider that gamification is fairer.
Λέξη κλειδί :Παιχνιδοποίηση
Παραποίηση
Επεξηγήσεις
Αντιδράσεις υποψηφίων
Δικαιοσύνη
Gamification
Explanations
Applicants’ reactions
Justice
Falsification
Διαθέσιμο από :2021-05-01 10:34:09
Ημερομηνία έκδοσης :02/28/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-01 10:34:09
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Fourli_2021.pdf

Τύπος: application/pdf