ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :O ρόλος των πρακτικών HRM που σχετίζονται με το mindfulness - πως αυτές επηρεάζουν την οργανωτική ελκυστικότητα, το ταίριασμα ατόμου - οργανισμού και τελικά την πρόθεση των υποψηφίων να κάνουν αίτηση για μια θέση εργασίας
Εναλλακτικός τίτλος :The role of mindfulness-related HRM practices - how they affect organizational attractiveness, person-organisation fit and therefore the intention of the candidates to pursue the job
Δημιουργός :Αμανατίδου, Χριστίνα
Συντελεστής :Ρούμπη, Δωροθέα (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :108σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8558
Περίληψη :Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί βασικό παράγοντα της ευημερίας των οργανισμών και κύρια πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Delery & Roumpi, 2017; Nyberg, Moliterno, Hale, & Lepak, 2014). Οι πρακτικές mindfulness μπορούν να επηρεάσουν άμεσα και καθοριστικά την ελκυστικότητα των οργανισμών και κατ’ επέκταση την πρόθεση των ατόμων να εργαστούν σε αυτούς. H παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που σχετίζονται με το mindfulness επηρεάζουν την ελκυστικότητα των οργανισμών, το ταίριασμα ατόμου- οργανισμού (person-organization fit) και συνεπώς την πρόθεση του ατόμου να επιδιώξει την εργασία (intention to pursue a job) με βάση τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.Πολλές έρευνες έχουν μελετήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ελκυστικότητα των οργανισμών και ποιο χαρακτηριστικό που διαθέτουν ωθεί τα άτομα να κάνουν αίτηση ώστε να εργαστούν σε αυτούς. Η συγκεκριμένη έρευνα εμβαθύνει στις πρακτικές mindfulness και, πιο συγκεκριμένα, στον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την ελκυστικότητα των εταιρειών που τις διαθέτουν. Παρόλο που φαίνεται μια σύγχρονη έννοια, άγνωστη σε αρκετούς ανθρώπους, η ύπαρξή της μετρά πολλούς αιώνες καθώς τα οφέλη της για τον άνθρωπο είναι σημαντικά. Για να διερευνηθεί όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά αυτή η σχέση χρησιμοποιήθηκαν επίσης δύο χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των υποψηφίων: η ευσυνειδησία (conscientiousness) από τις Big 5 και η ψυχοπάθεια (psychopathy) από τη Dark Triad. Η έρευνα λοιπόν μελετά το βαθμό στον οποίο το mindfulnessεπηρεάζει το ταίριασμα ατόμου- οργανισμού (person- organization Fit) και την πρόθεση του ατόμου να επιδιώξει την εργασία (intention to pursue a job), με την ευσυνειδησία (conscientiousness) και την ψυχοπάθεια (psychopathy) να λειτουργούν παρεμβατικά σε αυτή τη σχέση.Για να γίνει η εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων η έρευνα βασίστηκε σε ένα δείγμα 117 ατόμων. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν την ύπαρξη μιας θετικής και στατιστικά σημαντικής συσχέτισης μεταξύ του mindfulness και του intention to pursue a job αλλά και του P-O fit με το intention to pursue job. Τέλος, η μεταβλητή psychopathy, επηρεάζει αρνητικά τη σχέση μεταξύ του mindfulness και του intention to pursue a job.
Human resources are a key factor in the well-being of organizations and a major source of competitive advantage (Delery & Roumpi, 2017; Nyberg, Moliterno, Hale, & Lepak, 2014). Mindfulness practices can directly and decisively affect the attractiveness of organizations and consequently the intention of individuals to work there. The aim of this study is to investigate the extent to which mindfulness-related human resource management practices affect the attractiveness of organizations, person- organization fit, and therefore the intention of the individual to pursue the job based on their personality traits.Many studies have studied the factors that affect the attractiveness of organizations and what are the key organizational characteristics that urge individuals to apply to work for them. This research delves into mindfulness practices and, more specifically, how they affect the attractiveness of organizations. Although mindfulness seems like a new concept, unknown to many people, its existence spans many centuries as its benefits to humans are significant. To investigate this relationship as effectively as possible, two variables personality traits were also used:conscientiousness from the Big 5 and psychopathy from the Dark Triad. This study, therefore,examines the extent to which mindfulness affects person- organization Fit and the intention to pursue a job, with conscientiousness and psychopathy moderating this relationship.In order to draw the appropriate conclusions, the research was based on a sample of 117 people. The results highlight the existence of a positive and statistically significant correlation between mindfulness and the intention to pursue a job and P- O fit with the intention to pursue a job. Finally, psychopathy negatively affects the relationship between mindfulness and the intention to pursue a job.
Λέξη κλειδί :Eνσυνειδητότητα
Ψυχοπάθεια
Ευσυνειδησία
Ταίριασμα ατόμου - οργανισμού
Πρόθεση για εργασία
Mindfulness
Psychopathy
Conscientiousness
Person - organization fit
Intention to pursue a job
Διαθέσιμο από :2021-04-18 15:57:33
Ημερομηνία έκδοσης :04/18/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-18 15:57:33
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Amanatidou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf