ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη περίπτωσης στην υλοποίηση και εφαρμογή ενός performance management system σε Agile περιβάλλον
Εναλλακτικός τίτλος :Case study in the implementation of new performance management system in an agile environment.
Δημιουργός :Αναστασιάδης, Θεόδωρος
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8556
Περίληψη :Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση και η περιγραφή της αλλαγής στο σύστημα αξιολόγησης, στο agile περιβάλλον, της εταιρείας Kaizen Digital. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο του διαδικτυακού στοιχισμού, χαρακτηρίζεται για την ταχύτατη ανάπτυξή της και στην εργασία περιγράφεται πως η αλλαγή είχε σαν στόχο την αύξηση της προσαρμοστικότητας, της ευελιξίας και της ευθυγράμμισης των εργαζομένων με τον στρατηγικό στόχο.Τα δεδομένα για την μελέτη συγκεντρώθηκαν κατά την διάρκεια πρακτικής άσκησης στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας. Περιγράφονται οι συνθήκες και το σύστημα που υπήρχε στην εταιρεία πριν την αλλαγή, η κουλτούρα της εταιρείας, τι οδήγησε στην αλλαγή, τα βήματα που ακολουθήθηκαν από το αρμόδιο τμήμα και αναλυτικά το σύστημα αξιολόγησης μετά την αλλαγή.Η μελέτη μέσα από τα συμπεράσματά της εστιάζει στα σημεία που επηρέασαν την αλλαγή, όπως επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για την κουλτούρα ενός ταχέως αναπτυσσόμενου οργανισμού.
The purpose of the dissertation is to analyze and describe the change in the performance management system in the agile environment of Kaizen Digital. The company is active in the field of online alignment, is characterized by its rapid growth and the dissertation describes how the change aimed at increasing the adaptability, flexibility and alignment of employees with the strategic goal.The data for the study were collected during an internship in the Human Resources department of Kaizen Digital. The conditions and the system that existed in the company before the change are described, the culture of the company, what led to the change, the steps followed by the HR department and in detail the evaluation system after the change.The study through its conclusions focuses on the points that influenced the change, as well as those interested can draw information about the culture of a rapidly growing company.
Λέξη κλειδί :Σύστημα αξιολόγησης
Αλλαγή
Κουλτούρα
Διαδικτυακός στοιχηματισμός
Performance Management System
Agile
Culture
Online betting
Change
Διαθέσιμο από :2021-04-13 21:35:51
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-13 21:35:51
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Anastasiadis_2021.pdf

Τύπος: application/pdf

Dissertation MsC MST.zip