ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στην εφοδιαστική αλυσίδα
Εναλλακτικός τίτλος :The application of Blockchain technology in the supply chain
Δημιουργός :Μαργαρίτη, Ερμιόνη
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8545
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή της συνεισφοράς της τεχνολογίας blockchain στις λειτουργίες της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εν λόγω τεχνολογία έχει κάνει την εμφάνισή της τις τελευταίες δεκαετίες αλλάζοντας ολοκληρωτικά τον τρόπο διεκπεραίωσης των συναλλαγών, εξαλείφοντας την ανάγκη για μεσάζοντες και επιτυγχάνοντας την αυτοματοποίηση σε μια πληθώρα επιχειρηματικών διαδικασιών. Το βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας blockchain είναι η αρχιτεκτονικής της, η οποία βασίζεται σε ένα γενικό καθολικό όπου καταγράφονται όλες οι κινήσεις που εκτελούν οι συμβαλλόμενοι. Οι κινήσεις αυτές εκτελούνται κάτω από τον έλεγχο μηχανισμών συναίνεσης οι οποίοι ταυτοποιούν την εγκυρότητα αυτών των κινήσεων, παρέχοντας ασφάλεια και αξιοπιστία σε ολόκληρο το δίκτυο.Στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, οι εφοδιαστικές αλυσίδες λειτουργούν κάτω από συνεχείς μεταβολές καθιστώντας την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων επιτακτική ανάγκη. Οι υφιστάμενες τεχνολογίες έχουν συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην οργάνωση των επιχειρησιακών πόρων αποδοτικά όμως η δράση τους αναπτύσσεται κυρίως σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο. Χρειάζεται λοιπόν η ύπαρξη μιας τεχνολογίας η οποία θα διευκολύνει τη λειτουργία ενός κοινού δικτύου μέσα στο οποίο οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις θα επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους και θα υπάρχει η παρακολούθηση όλων των συναλλαγών, διαδικασιών και προϊόντων σε πραγματικό χρόνο.
The purpose of this dissertation is to describe the contribution of blockchain technology to the supply chain operations. This technology has emerged in recent decades, completely changing the way transactions are handled, eliminating the need for intermediaries and achieving automation in a variety of business processes.The key feature of blockchain technology is its architecture, which is based on a general ledger that records all the movements performed by the parties. These movements are performed under the control of consensus mechanisms that identify the validity of these movements, providing security and reliability throughout the network.In the modern business reality, supply chains operate under constant changes, making the immediate response of the companies involved, imperative. Existing technologies have greatly contributed to the organization of business resources but their action is developed mainly at the intra-business level. There is, therefore, a need for a technology that will facilitate the operation of a common network in which the companies involved, will communicate directly with each other and there will be monitoring of all transactions, processes and products in real time.
Λέξη κλειδί :Εφοδιαστική αλυσίδα
Συναίνεση
Supply chain
Blockchain
Consensus
Διαθέσιμο από :2021-04-13 20:28:35
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-13 20:28:35
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Margariti_2021.pdf

Τύπος: application/pdf