ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η εξέλιξη της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου στον τραπεζικό κλάδο και η στοχευμένη εκπαίδευση στελεχών ως εργαλείο απόκτησης κουλτούρας κινδύνου. Έργο: σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού εκπαιδευτικού προγράμματος για μεγάλο τραπεζικό οργανισμό
Εναλλακτικός τίτλος :The evolution of operational risk management in the banking industry and the education of executives as a tool for enhancing risk culture. Project: design and implementation of a training program for a large banking organization
Δημιουργός :Σπύρου, Αλίκη
Συντελεστής :Πραματάρη, Κατερίνα (Επιβλέπων καθηγητής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8538
Περίληψη :Η διαχείριση του κινδύνου και ιδιαίτερα του λειτουργικού, αποτελεί ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές, τις εποπτικές αρχές και τις τράπεζες. Οι τραπεζικοί οργανισμοί σήμερα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο πως διαχειρίζονται τον λειτουργικό κίνδυνο, πως μπορούν να μειώσουν τις επιπτώσεις του ή ακόμη και να τον εξαλείψουν, με στόχο να μειώσουν τις πιθανές ζημιές και να διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους θέση. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, οι τράπεζες χρειάζεται να αναπτύξουν μία ενιαία κουλτούρα κινδύνου πέρα από τις κανονιστικές οδηγίες, προκειμένου να υποστηρίξουν την εταιρική τους στρατηγική, να ενισχύσουν τις βασικές τους δεξιότητες και να μετατρέψουν τους κινδύνους σε ευκαιρίες. Η δημιουργία κουλτούρας κινδύνου μέσα σε έναν οργανισμό και οι απαραίτητες ενέργειες για τη μετάδοση και αφομοίωσή της από όλους τους εργαζομένους είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα πιστωτικά ιδρύματα και για αυτό το λόγο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Ο καλύτερος τρόπος για να υιοθετηθεί η κουλτούρα κινδύνου από όλο το προσωπικό είναι μέσω της συνεχούς και στοχευμένης εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι μια επένδυση σε πνευματικό κεφάλαιο που γενικά οδηγεί σε βελτιωμένες γνώσεις και δεξιότητες των εργαζομένων. Μια τράπεζα που επιδιώκει να εφαρμόσει μία ισχυρή κουλτούρα κινδύνου, θα πρέπει να διαθέτει κάποια μορφή εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό της.Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν αφενός η αναβάθμιση γνώσεων για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου μέσω της – κατά το δυνατόν – διεξοδικής βιβλιογραφικής μελέτης (ακαδημαϊκής και επιχειρησιακής) και αφετέρου ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που έχει στόχο την ενίσχυση της κουλτούρας κινδύνου του προσωπικού ενός τραπεζικού οργανισμού. Μετά την πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος, που προσφέρθηκε μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, πραγματοποιήθηκε ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος και προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα ως προς την περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμισή του.
Risk management, and in particular operational risk management, has been an issue of great concern to researchers, supervisors and banks in recent years. Banking organizations today place particular emphasis on how they manage operational risk, how they can reduce its impact or even eliminate it, with the aim of reducing potential losses and maintaining their competitive position.To achieve all this, banks need to develop a single risk culture beyond regulatory guidelines, in order to support their corporate strategy, enhance their core skills and turn risks into opportunities. The creation of a risk culture within an organization and the necessary actions for its transmission and assimilation by all employees, is particularly important for credit institutions and for this reason they have placed particular emphasis in recent years in this direction. The best way to adopt the risk culture of all staff is through continuous and targeted training. Education is an investment in intellectual capital that generally leads to improved knowledge and skills of employees. A bank seeking to implement a strong risk culture should have some form of training for all its staff.The purpose of the dissertation was, on the one hand, to upgrade knowledge about operational risk management through – as far as possible – a thorough bibliographical study (academic and business) and, on the other hand, to design an educational program aimed at strengthening the risk culture of the staff of a banking organization. Following the pilot implementation of the training program, offered through an e-learning platform, a qualitative evaluation of the program was carried out and useful conclusions were drawn as to its further improvement and upgrading.
Λέξη κλειδί :Λειτουργικός κίνδυνος
Τραπεζικός τομέας
Κουλτούρα κινδύνου
Πληροφοριακά συστήματα
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Operational risk
Banking sector
Risk culture
Information systems
Training program
Διαθέσιμο από :2021-04-08 12:30:17
Ημερομηνία έκδοσης :04/07/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-04-08 12:30:17
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spyrou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf