ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η καταναλωτική συμπεριφορά στον κλάδο των σουπερμάρκετ
Δημιουργός :Καμπεράι, Ονέντα
Συντελεστής :Μπάλτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Αργουσλίδης, Παρασκευάς (Εξεταστής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :118σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8507
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό τη μελέτη του κλάδου των αλυσίδων σουπερμάρκετ και τη καταγραφή της συμπεριφοράς των καταναλωτών σε αυτό. Η εργασία αποτελείται από 8 κεφάλαιο εκ των οποίων γίνεται αναφορά:Στο 1ο κεφάλαιο ως μια μικρή εισαγωγή στον κλάδο του λιανεμπορίου, και ύστερα των σουπερμάρκετ, για το μέγεθος και το μέγεθος των εσόδων που καταλαμβάνουν στην αγορά. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύουμε τα κριτήρια επιλογής των καταναλωτών για τα σουπερμάρκετ καθώς και πως αυτά τα κριτήρια αυξάνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των υπεραγορών. Στο 3ο γίνεται μια ανάλυση των PL προϊόντων από το πως ξεκίνησε η ιστορία τους μέχρι τη θέση καταλαμβάνουν στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επιπροσθέτως επισημαίνεται πως τα private label αγαθά έχουν θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα στον τομέα των παραγωγών, των λιανέμπορων και των καταναλωτών. Στο 4ο καταγράφεται η αγοραστική διαδικασία που συλλογίζεται ο καταναλωτής πριν και μετά από κάθε αγοραστική συμπεριφορά. Στο 5ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο εξολοκλήρου στην ιστορία της Lidl Hellas και την πορεία της στο κλάδο των σουπερμάρκετ. Το 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η επισκόπηση της ερευνάς που ακολουθήθηκε για την συλλογή των πρωτογενών στοιχείων μέσω ερωτηματολογίου. Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις αναλύσεις των απαντήσεων στο πρόγραμμα του SPSS και τέλος ολοκληρώνουμε με το όγδοο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις αναλύσεις των μονομεταβλητών και των επαγωγικών αποτελεσμάτων της ερευνητικής μεθοδολογία
This thesis is carried out within the Marketing Research Laboratory of the Athens University of Economics and Business in order to study the supermarket chains and record consumer behavior in it. The thesis consists of 8 chapters, in which one of them we make references in:Firstly in Chapter 1 is a brief introduction to the retail industry and supermarkets, and it refers to the size and the size of the revenue they occupy in the market. Secondly In Chapter 2 we analyze the consumer selection criteria for supermarkets and how these criteria increase the conditions of competition between supermarkets. In the 3rd there is an analysis of PL products and how their history began. Furthermore we make a reference on how much affects consumers in Europe and in Greece and also it is pointed out how private label goods have positive but also negative effects in the field of producers, retailers and consumers. The 4th chapter records the purchasing process how the consumer decides before and after buying something and how his behavior affected in the future. Additionaly The 5th chapter is complitely dedicated to the history of Lidl Hellas in the supermarket industry. Chapter 6 presents the overview of the research that was followed for the collection of primary data through a questionnaire. In chapter 7 we present the results of the analyzation of the answers, that the consumers gave to us in the SPSS program and finally in the 8th chapter we present the conclusions resulting from the analysis of univariate and inductive results of the research methodology
Λέξη κλειδί :Σουπερμάρκετ
Καταναλωτής
Έρευνα
Ιδιωτική ετικέτα
Private label products
Super market
Brand
Διαθέσιμο από :2021-03-30 15:08:52
Ημερομηνία έκδοσης :02/23/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-03-30 15:08:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kamperai_2021.pdf

Τύπος: application/pdf