ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Βελτιστοποίηση των αποθεμάτων εταιρείας εμπορίου ιατρικών μηχανημάτων και εμφυτευμάτων
Εναλλακτικός τίτλος :Inventory optimization for a medical device company
Δημιουργός :Οικονόμου, Γεωργία
Συντελεστής :Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8358
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να προσδιορίσει τη βέλτιστη ποσότητα των αποθεμάτων που θα πρέπει να διατηρεί μια εταιρεία εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων και εμφυτευμάτων στις αποθήκες της, προκειμένου να καλύπτει όλη τη ζήτηση και να ελαχιστοποιήσει τη φύρα υλικών. Η συγκεκριμένη εταιρεία στην οποία βασίζεται η μελέτη δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά. Για την προσέγγιση των ερευνητικών στόχων της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δυο τεχνικές πρόβλεψης της ζήτησης: 1) η μέθοδος της παλινδρόμησης για τους επόμενους 10 μήνες, με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία το διάστημα 2018-2020 (μέχρι τον Σεπτέμβριο), 2) η μέθοδος της εκθετικής εξομάλυνσης με βάση τις μηνιαίες πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία το διάστημα 2018-2020 (μέχρι τον Σεπτέμβριο). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι και με τις δυο μεθόδους οι προβλέψεις της ζήτησης για τα προϊόντα της εταιρείας είναι θετικές και αναμένεται αύξηση της μελλοντικής κατανάλωσης. Η μεγαλύτερη αύξηση της ζήτησης αναμένεται για τα αορτικά ιατρικά μηχανήματα και εμφυτεύματα και ακολουθούν τα προϊόντα που αφορούν τα στεφανιαία νοσήματα. Ανάλογη λοιπόν πρέπει να είναι και η διαχείριση αποθεμάτων των συγκεκριμένων προϊόντων, διατηρώντας στις αποθήκες τις εταιρείας ικανό αριθμό αγαθών για την κάλυψη των αναγκών των πελατών. Εν κατακλείδι, η εργασία ανέδειξε τη σημασία της χρησιμοποίησης μοντέλων πρόβλεψης για τη βελτίωση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και της διαχείρισης των αποθεμάτων. Άμεσο αποτέλεσμα της καλύτερης λειτουργίας των διαδικασιών διανομής της υπό εξέταση εταιρείας θα είναι η τόνωση της κερδοφορίας της. Κατά συνέπεια, τα χρησιμοποιούμενα μοντέλα πρόβλεψης αλλά και άλλες μέθοδοι πρόβλεψης, πιθανώς να αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τα στελέχη των επιχειρήσεων με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού τους, ειδικώς σε περιόδους οικονομικής αναταραχής, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα.
The purpose of this study was to determine the optimal amount of stocks that a company that traded medical equipment and implants should maintain in its warehouses, in order to cover all the demand and minimize the waste of materials. The company in which the study is based in is operating in the Greek market. Two forecasting techniques were used to approach the research objectives of the study: 1) the regression method and 2) the method of exponential smoothing. The results of the analysis showed that with both methods an increase in future demand is expected. The largest increase in demand is expected for aortic medical devices and implants, followed by products related to coronary heart disease. Therefore, the management of stocks of specific products must be adjusted in these forecasts, maintaining a sufficient number of goods to meet the needs of the customers. In conclusion, the work highlighted the importance of using forecasting models to improve the supply chain operation and inventory management. Consequently, the forecasting models used, as well as other forecasting methods, are likely to be a particularly useful tool for business executives to enhance the competitiveness of their organizations, especially in times of economic turmoil, such as the one we are going through today.
Λέξη κλειδί :Βελτιστοποίηση αποθεμάτων
Μοντέλα πρόβλεψης
Αγορά ιατρικών μηχανημάτων και εμφυτευμάτων
Ελλάδα
Inventory optimization
Forecasting models
Medical equipment and implants
Greece
Διαθέσιμο από :2021-02-11 13:56:21
Ημερομηνία έκδοσης :04/27/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-11 13:56:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Oikonomou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf