ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Evaluating data engineering methodologies in the context of in memory databases and full stack analytic workbenches. Case study of SAP Bank Analyzer Implementation in a Greek bank
Εναλλακτικός τίτλος :Αξιολόγηση μεθοδολογιών μηχανικής δεδομένων στο πλαίσιο των βάσεων δεδομένων στη μνήμη και σε full stack analytic workbenches. Μελέτη περίπτωσης εφαρμογής SAP Bank Analyzer σε ελληνική τράπεζα
Δημιουργός :Τετώρος, Παναγιώτης
Συντελεστής :Πουλυμενάκου, Αγγελική (Επιβλέπων καθηγητής)
Βουδούρη, Ειρήνη (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :78σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8352
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η αξιολόγηση των in-memory συστημάτων και η συνεισφορά τους στη μηχανική δεδομένων μέσα σε έναν οργανισμό. Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται αφορά την υλοποίηση του συστήματος SAP Bank Analyzer on Hana σε έναν χρηματοπιστωτικό οργανισμό της Ελλάδος. Αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση στον οργανισμό και οι αλλαγές που θα επιφέρει μια τέτοια αναβάθμιση του συστήματος.Συγκεκριμένα, γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση της πληροφορίας που είναι απαραίτητη για το σύστημα SAP Bank Analyzer από τα source συστήματα, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το SAP BW για το χτίσιμο του data pipeline καθώς επίσης και το πλεονέκτημα που επιφέρει η χρήση της τεχνολογίας HANA. Παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα διαχείρισης της πληροφορίας σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του έργου και καταγράφηκαν τα αποτελέσματα σε θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο καθώς επίσης και οι περιορισμοί της μεθοδολογίας.Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου case μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία όλων των data pipelines που στηρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα SAP, είτε για σκοπούς reporting είτε για τη φόρτωση στο ERP από εξωτερικές πηγές δεδομένων με την νέα έκδοση S/4 HANA καθώς αναλύονται στο case τα βασικότερα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας μηχανικός δεδομένων.
The purpose of this thesis is to evaluate in-memory systems and their contribution to data engineering within an organization. The methodology presented concerns the implementation of the SAP Bank Analyzer on Hana system in a financial institution of Greece. The current situation in the organization and the changes that such a system upgrade will bring, are analyzed briefly.Specifically, there is a detailed presentation of the information necessary for the SAP Bank Analyzer system from the source systems, the tools used by SAP BW to build the data pipeline as well as the advantage of using HANA technology. An integrated information management circuit is presented at all stages of project development and the results were recorded at a theoretical and technical level as well as the limitations of the methodology.The development of this case can be used to create all data pipelines based on the SAP information system, either for reporting purposes or for loading into the ERP from external data sources with the new version S/4 HANA, as the basic tools of SAP BW that a data engineer can use are analyzed in the case.
Λέξη κλειδί :Μηχανική δεδομένων
Βάση δεδομένων στη μνήμη
Επιχειρηματική ευφυία
Business intelligence
OLAP
Data engineering
In memory database
SAP
HANA
Διαθέσιμο από :2021-02-10 12:14:38
Ημερομηνία έκδοσης :02/10/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-10 12:14:38
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tetoros_2021.pdf

Τύπος: application/pdf