ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Container freight rates in relation to consumers sentiment and purchasing power
Εναλλακτικός τίτλος :Οι ναύλοι των πλοίων μεταφοράς κοντέινερ σε σχέση με την ψυχολογία και το διαθέσιμο εισόδημα του καταναλωτή
Δημιουργός :Κολλίντζα, Φωτεινή
Kollintza, Foteini
Κηλιμάντζος, Στυλιανός
Kilimantzos, Stylianos
Συντελεστής :Τσουκνιδής, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :82p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8100
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική παρέχει μια οικονομετρική ανάλυση των επιπτώσεων που έχει η αγοραστική δύναμη και το «συναίσθημα» των καταναλωτών, ως παράγοντες ζήτησης, επί των ναύλων στη αγορά των φορτηγών πλοίων. Στο πρώτο μέρος της, παρέχονται γενικές πληροφορίες καθώς και μία περιγραφή των χαρακτηριστικών και της μοναδικής φύσης του κλάδου της ναυτιλίας. Πιο συγκεκριμένα επικεντρωνόμαστε στη σημασία και τα χαρακτηριστικά του τομέα των φορτηγών πλοίων το οποίο είναι και το θέμα της παρούσας διπλωματικής. Σε εισαγωγικό επίπεδο επιπρόσθετα αναφέρεται η επιτακτική ανάγκη κατανόησης των μεταβολών και των πιθανών διακυμάνσεων στα ναύλα των φορτηγών πλοίων. Ακολούθως, η εργασία αυτή καταπιάνεται με την αναφορά των παραγόντων που έχουν επιλεχθεί να εξεταστούν ως πιθανές παράμετροι επιρροής των ναύλων καθώς επίσης και του τρόπου που κατασκευάστηκε το οικονομετρικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ως φυσικό επακόλουθο διάφορων οικονομικών σχέσεων. Η διπλωματική εργασία αυτή, αποσκοπεί να εισάγει πρωτότυπα αποτελέσματα καθώς δε βρέθηκαν προηγούμενες δημοσιευμένες μελέτες που να εξετάζουν κατά πόσο το «συναίσθημα» των καταναλωτών και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών συσχετίζονται με την πορεία και το μοτίβο που ακολουθούν οι ναύλοι και αν να τελικά συσχετίζονται με ποιον τρόπο. Τα αποτελέσματα που αντλήσαμε από τις παλινδρομήσεις που πραγματοποιήσαμε μέσα από το οικονομετρικό μοντέλο που χρησιμοποιήσαμε, ανέτρεψαν τις αρχικές μας πεποιθήσεις για τους παράγοντες που επηρεάζουν τους ναύλους και μας παρέχουν σημαντικές ενδείξεις για ορισμένες μόνο από τις μεταβλητές που εξετάστηκαν και οι οποίες πιθανόν να σχετίζονται με τις μεταβολές των ναύλων. Με άλλα λόγια, συμπεραίνουμε πως οι ναύλοι των φορτηγών πλοίων είναι μάλλον ανεξάρτητοι από την προθυμία των καταναλωτών να αγοράσουν και να καταναλώσουν τελικά προϊόντα και επομένως η σύσταση των ναύλων αποτελεί απόρροια πιο ισχυρών παραγόντων.
This dissertation provides an econometric analysis of the effect of consumers’ sentiment and power, as a demand factor, towards the freight rates of the containership market. It starts with a description and general information about the characteristics and the unique nature of maritime industry and especially focusing on the importance and characteristics of the container ship sector which is the topic of this thesis. What is also discussed in an introductory level is the imperative need of understanding the changes and possible fluctuations in containership freight rates. Subsequently, the thesis continues with a few words about the factors chosen to be examined as parameters possibly affecting the rates in question, and the way the model was constructed as a reasonable consequence of several econometric equations. There could not be found any previous research on models examining whether the consumers’ sentiment or disposable income are related to the pattern that freight rates follow, and if affirmative, in which way, hence this intends to be an original examination. The results derived from our model and the regressions that we run, bring a turnover to what we believed would affect the development of freight rates, and give us significant indications about only a few of our variables which potentially relate to the freight rate changes. In other words, it appears that containership freight rates are rather independent from consumer’s willingness to buy and consume final products; hence the formation of the rates is probably a result of more powerful factors.
Λέξη κλειδί :Ναύλοι
Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
Συναίσθημα των καταναλωτών
Εμπιστοσύνη των καταναλωτών
Οικονομετρικά μοντέλα
Freight rates
Containership
Consumer sentiment
Consumer confidence
Ordinary Least Squares (OLS)
Time series
Διαθέσιμο από :2020-10-30 00:02:56
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-30 00:02:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kollintza_Kilimantzos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf