ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα
Εναλλακτικός τίτλος :Money laundering in the banking sector
Δημιουργός :Παύλου, Ελευθερία
Συντελεστής :Ιωαννίδης, Αντώνιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :76σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8068
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του φαινομένου της Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες «Ξέπλυμα μαύρου χρήματος», των επιπτώσεων που επιφέρει στην οικονομία, των πρακτικών πρόληψης και αντιμετώπισής του και του σημαντικού ρόλου της εκπαίδευσης- επιμόρφωσης των τραπεζικών υπαλλήλων. Επιπλέον, εξετάζεται η σημασία που έχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έναντι του φαινομένου και ειδικότερα οι τραπεζικοί υπάλληλοι ως προς την ικανότητά τους να διακρίνουν και να αξιολογούν μια ύποπτη συναλλαγή. Με βάση τη βιβλιογραφική επισκόπηση από τη διεθνή βιβλιογραφία εκπονήθηκε μια έρευνα πεδίου με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή. Η επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό παραγωγής στατιστικών αποτελεσμάτων SPSSv.24. Συγκεντρώθηκαν 91 απαντήσεις. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η θέση του τραπεζικού υπαλλήλου είναι καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη ή/και για την καταστολή του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος. Επομένως, σε διοικητικό επίπεδο τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να αναπτύσσουν τις δεξιότητες των τραπεζικών υπαλλήλων όχι μόνο διαμέσου της συνεχούς εκπαίδευσης αλλά και την βοήθεια ή/και με τη πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει το ήδη υπάρχων. Αρνητικό αντίκτυπο για την καταστολή του φαινομένου αποτέλεσε και η στρατηγική των τραπεζικών οργανισμών σε περιόδους κρίσης (ενδεικτικά εθελούσια έξοδος εργαζομένων πολυετής εμπειρίας και δανειζομένου προσωπικού). Η απομάκρυνση προσωπικού με περισσότερα έτη προϋπηρεσίας και εμπειρία πάνω στον εντοπισμό μιας ύποπτης συναλλαγής επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη εύρυθμη λειτουργία της τράπεζας, καθώς πέρα από την βασική εκπαίδευση η αξιολόγηση μιας ύποπτης συναλλαγής αποτελεί μια δεξιότητα που αναπτύσσεται με το πέρασμα του χρόνου.
The purpose of this paper is to analyze the phenomenon of Money Laundering from "Money laundering" activities, its effects on the economy, its prevention and treatment practices and the important role of education and training of bank employees. In addition, the importance of financial institutions in relation to the phenomenon, and in particular bank employees in terms of their ability to distinguish and evaluate a suspicious transaction, is examined. Based on the bibliographic review from the international literature, a field research was conducted using a structured electronic questionnaire. Data processing was performed with SPSSv statistical results generation software.24. 91 responses were collected. The results of the research show that the position of the bank employee is crucial for the prevention and / or suppression of the phenomenon of money laundering. Therefore, at the administrative level, the banking institutions must develop the skills of the bank employees not only through continuous training but also with the help and / or by hiring specialized staff who will be able to help the existing ones. A negative impact on the suppression of the phenomenon was the strategy of banking organizations in times of crisis (indicative voluntary departure of employees with many years of experience and borrowed staff). The removal of staff with more years of service and experience in locating a suspicious transaction greatly affects the smooth operation of the bank, as in addition to basic training, evaluating a suspicious transaction is a skill that develops over time.
Λέξη κλειδί :Νομιμοποίηση εσόδων
Τραπεζικός τομέας
Εκπαίδευση
Money laundering
Banking sector
Education
Διαθέσιμο από :2020-10-19 17:01:28
Ημερομηνία έκδοσης :19-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-19 17:01:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pavlou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf