ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η πολιτική της μετάβασης από το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου
Εναλλακτικός τίτλος :The policy of transition from the system of transfers and mortgages to the system of the National Land Registry
Δημιουργός :Χασάνη, Ελευθερία
Συντελεστής :Παγουλάτος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :37σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8064
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση της πολιτικής για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη χώρα μας, μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που απαριθμεί εκατόν πενήντα χρόνια και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, από τα πρώιμα στάδια σύλληψης της ιδέας έως σήμερα.Εισαγωγικά περιγράφεται το ισχύον σύστημα μεταγραφών και υποθηκών, αναφέρονται οι πρώιμες προσπάθειες εισαγωγής Εθνικού Κτηματολογίου, και οι σύγχρονες τάσεις στα Κτηματολόγια της Ευρώπης.Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα γεγονότα που σήμαναν την αφετηρία της πολιτικής και την εισαγωγή της στη θεσμική ατζέντα ως εγχείρημα υψηλής σπουδαιότητας, και οι εγγενείς παθογένειές του υφιστάμενου συστήματος που κατέστησαν αναγκαία την αντικατάστασή του. Ακολούθως παρατίθενται τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος, η ένταξή του ως έργου στόχου ήδη από το Β΄ΚΠΣ και η μεταγενέστερη σύνδεσή του με τα μεσοπρόθεσμα προγράμματα δημοσιονομικής στρατηγικής, αναφέρονται δε οι πολυάριθμοι παίκτες που συγκρότησαν την κοινότητα της πολιτικής.Το επόμενο κεφάλαιο αφορά στη διαμόρφωση της πολιτικής και τη νομοθετική διαδρομή της από το 1995 έως σήμερα.Περαιτέρω, επιχειρείται μια προσπάθεια αποτύπωσης των ενεργειών που έγιναν προς υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων. Προκειμένου να φωτίσουμε τις σχετικές διαδικασίες εφαρμογής, αναφέρονται οι περιπτώσεις των Υποθηκοφυλακείων Ναυπλίου και Σπάτων με τις ιδιαιτερότητές τους και γίνεται ειδική μνεία στα προβλήματα υλοποίησης εκ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ελληνικού Κτηματολογίου, με κορωνίδα των προβλημάτων τη δικαστική διαμάχη για την αναγνώριση της συνταγματικότητας του νόμου της κατάργησης των Υποθηκοφυλακείων.Στο επόμενο κεφάλαιο πραγματοποιείται η αξιολόγηση της πολιτικής, με ειδική αναφορά στα αίτια του διαπιστούμενου ελλείμματος υλοποίησης και καταλήγουμε στη φάση του απολογισμού προκειμένου να εξαχθούν τα συμπεράσματα από την προηγηθείσα ανάλυση.
The present dissertation aims to present the policy for the creation of a National Land Registry in our country, one of the most important reforms that lists one hundred and fifty years and has not yet been completed, from the early stages of conception of the idea until today.The current system of transfers and mortgages is described in the introduction, the early attempts to introduce a National Land Registry are mentioned, and the current trends in the Land Registries of Europe.The first chapter refers to the events that marked the beginning of the policy and its introduction in the institutional agenda as a project of high importance, and the inherent pathogens of the existing system that made it necessary to replace it. The following are the advantages of the new system, its inclusion as a target project already in the BSEC and its subsequent link to the medium-term fiscal strategy programs, and the numerous players that formed the political community.The next chapter deals with the formulation of the policy and its legislative path from 1995 until today.Furthermore, an attempt is being made to capture the actions taken to implement the relevant commitments. In order to shed light on the relevant implementation procedures, the cases of the Mortgage Offices of Nafplio and Spata are mentioned with their peculiarities and special mention is made of the problems of implementation by the Ministry of Justice and the Hellenic Land Registry, with the crowning of the problems of the abolition of Mortgage Offices.In the next chapter, the policy is evaluated, with special reference to the causes of the identified implementation deficit and we end up in the reporting phase in order to draw conclusions from the previous analysis.
Λέξη κλειδί :Κτηματολόγιο
Μετάβαση
Μεταρρύθμιση
Land registry
Transition
Reform
Διαθέσιμο από :2020-10-12 20:56:39
Ημερομηνία έκδοσης :10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-12 20:56:39
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Chasani_2020.pdf

Τύπος: application/pdf