ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα της ενέργειας και της ναυτιλίας
Εναλλακτικός τίτλος :Digital transformation energy and shipping
Δημιουργός :Λουκάς, Ευάγγελος
Συντελεστής :Καρδαράς, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Ψιλούτσικου, Μαρίνα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7982
Περίληψη :Η ελληνική βιομηχανία ναυτιλίας και ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει επί του παρόντος σημαντικές αλλαγές όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η νέα τεχνολογία, ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι κανονιστικές αλλαγές αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που οδηγούν στην συνεχιζόμενη ψηφιακή μεταμόρφωση της βιομηχανίας. Υπάρχει περιορισμένη θεωρία σχετικά με το πώς να χειριστεί ένας επιχειρηματίας επιτυχώς έναν ψηφιακό μετασχηματισμό, οπότε ο στόχος αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να κατανοήσει πώς οι έλληνες επιχειρηματίες στους τομείς αυτούς διαχειρίζονται τον τρέχοντα ψηφιακό μετασχηματισμό. Το βασικό μας συμπέρασμα είναι ότι οι εταιρίες ενέργειας και ναυτιλίας σήμερα, έχουν προβεί σε καλά τεκμηριωμένα σχέδια για τον τρόπο διαχείρισης του ψηφιακού μετασχηματισμού και έχουν εντοπίσει και ξεκινήσει σχετικές ενέργειες. Συμφωνούν σχετικά με τη νέα τεχνολογία, τον αυξημένο ανταγωνισμό, τις ρυθμιστικές αλλαγές και την αυξημένη αποτελεσματικότητα ως οδηγούς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και ανησυχούν για τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και συστημάτων και τον τρόπο αλλαγής του πολιτισμού στον οργανισμό. Ωστόσο, ανακαλύψαμε ότι όλοι τους διαχειρίζονται τον μετασχηματισμό με διαφορετικούς τρόπους. Στη Motoroil έχουν αναδιαρθρώσει το τμήμα πληροφορικής τους τα τελευταία δύο χρόνια και βρήκαμε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις. Τέσσερις εργαζόμενοι και managers εκτιμούν πως πρέπει να συμπεριληφθεί η καινοτομία και η ψηφιοποίηση στο τμήμα πληροφορικής και άλλοι δύο συνεντευξιαζόμενοι εκτιμούν πως τούτο πρέπει να διαχωρίζεται από το τμήμα πληροφορικής. Ο τελευταίος συνεντευξιαζόμενος εκτιμά πως οι εταιρίες πρέπει να έχουν ξεχωριστό τμήμα καινοτομίας, αλλά κανένα τμήμα πληροφορικής. Μπορούμε να υποστηρίξουμε τα υπέρ και κατά των διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε να καταλήξουμε σε ένα αδιαμφισβήτητο συμπέρασμα για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ποια προσέγγιση θα επιλέξει ένας οργανισμός θα εξαρτηθεί από συγκεκριμένους παράγοντες της εταιρείας, όπως το μέγεθος της εταιρείας, η οργάνωση και η εταιρική της κουλτούρα, αλλά και εξωτερικοί παράγοντες όπως οι νέοι ανταγωνιστές, η νέα τεχνολογία και οι ανάγκες των πελατών.
The Greek shipping and electricity industry is currently facing significant changes in the way businesses operate. New technology, increased competition and regulatory changes are some of the factors leading to the ongoing digital transformation of the industry. There is limited theory on how an entrepreneur can successfully handle a digital transformation, so the aim of this master's thesis is to understand how Greek entrepreneurs in these fields manage the current digital transformation. Our main conclusion is that the energy and shipping companies today, have made well-documented plans for how to manage the digital transformation and have identified and started relevant actions. They agree on new technology, increased competition, regulatory change and increased efficiency as drivers of digital transformation and are concerned about the same challenges in integrating new technologies and systems and changing culture in the organization. However, we have found that they all manage transformation in different ways. At Motoroil they have restructured their IT department over the last two years and we have found three different approaches. Four employees and managers believe that innovation and digitization should be included in the IT department and two other interviewees believe that this should be separated from the IT department. The last interviewee estimates that companies should have a separate innovation department, but no IT department. We can argue for and against the different approaches, but we cannot justify reaching an unequivocal conclusion about what is right and what is wrong. Which approach an organization will choose will depend on specific factors of the company, such as the size of the company, its organization and corporate culture, but also external factors such as new competitors, new technology and customer needs.
Λέξη κλειδί :Ψηφιακός μετασχηματισμός
Ενέργεια
Ναυτιλία
Digital transformation
Energy
Shipping
Διαθέσιμο από :2020-09-01 09:54:00
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-09-01 09:54:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Loukas_2020.pdf

Τύπος: application/pdf