ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Portfolio construction
Εναλλακτικός τίτλος :Κατασκευή χαρτοφυλακίου
Δημιουργός :Αμοργιανού, Μαρία
Amorgianou, Maria
Συντελεστής :Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπεσμπέας, Παναγιώτης (Εξεταστής)
Ιωαννίδης, Αντώνιος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7963
Περίληψη :Σε αυτή την διπλωματική εργασία προβάλεται μια ευρεία εισαγωγή στην θεωρία και εμπιρική ανάλυση οικονομετρικών μοντέλων σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Παρουσιάζεται η βασική θεωρία της κατασκευής χατοφυλακίου μέσης διακύμανσης και κάποιες βασικές έννοιες. Επιπλέον περιγράφεται και παρουσιάζεται το πρόβλημα της αξιολόγησης της απόδοσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων/επενδύσεων και γίνεται εισαγωγή στα βασικά μέτρα ρίσκου.
This thesis provides a broad introduction to the theory and empirical analysis of econometric models to financial applications. The basic theory of Mean-Variance Portfolio construction and some basic concepts are presented. In addition, the problem of Performance Evaluation of Financial Assets/Investments is described and the basic risk measures are introduced.
Λέξη κλειδί :Κατασκευή χαρτοφυλακίου
Χαρτοφυλάκιο Μέσης-Διακύμανσης
Αξιολόγηση απόδοσης
Κεφάλαια αντιστάθμισης
Portfolio construction
Mean-Variance portfolio
Performance evaluation
Hedge fund
Διαθέσιμο από :2020-08-28 12:02:16
Ημερομηνία έκδοσης :17-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-08-28 12:02:16
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Amorgianou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf