ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Facebook marketing persona για την εταιρεία Kalamata Papadimitriou
Εναλλακτικός τίτλος :Facebook marketing persona for Kalamata Papadimitriou
Δημιουργός :Μποντιώτη, Σωτηρία
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Κυρέζης, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7911
Περίληψη :Σκοπός:Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των χρηστών και σημαντικό μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθούν οι εταιρείες. Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι οι εταιρείας “Kalamata Papadimitriou” να γνωρίσει καλύτερα τα Personas της ώστε το digital marketing της να γίνει πιο στοχευμένο και καν επέκταση πιο επιτυχημένο. Σχεδιασμός Έρευνας / Μεθοδολογία: Αξιοποιήθηκαν τα Facebook insights της σελίδας “Kalamata Papadimitriou” στο Facebook και έγινε ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων των μοναδικών χρηστών τους στο στατιστικό πακέτο SPSS. Ευρήματα: Από την συγκεκριμένη διπλωματική έγινε εξαγωγή δύο συγκεκριμένων Personas.Τα ευρήματα που εξήχθησαν στην εν λόγω διπλωματική είναι ότι η Persona που είναι πιο πιθανό να κάνει Like σε μια δημοσίευση της “Kalamata Papadimitriou” προέρχεται από την Ελλάδα συγκεκριμένα από την περιφέρεια Αττικής μιλάει Ελληνικά, η καλύτερη ώρα και ημέρα να την προσεγγίσεις είναι Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ προτιμάει ως content της φωτογραφίες και είναι γυναίκα που ανήκει στο ηλικιακό group 35-44. Ενώ η Persona που είναι πιο πιθανό να κάνει Comment σε μια δημοσίευση της σελίδας στο Facebook της “Kalamata Papadimitriou” είναι γυναίκα που ανήκει στο ηλικιακό group 55-64 η οποία διαμένει στην περιφέρεια Αττικής η γλώσσα που ομιλεί είναι τα Ελληνικά η καλύτερη ώρα και μέρα για να προσεγγισθεί είναι την Τετάρτη και ώρα 10 το βράδυ και το Content που προτιμάει είναι φωτογραφίες.Περιορισμοί Έρευνας: Λόγω της νομοθεσίας περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων δεν ήταν δυνατόν να εξετάσουμε ένα ολοκληρωμένο προφίλ των Personas για αυτό η διπλωματική περιορίστηκε στην διερεύνηση του δημογραφικού προφίλ των χρηστών. Επίσης μια από τις προτάσεις που έγιναν ήταν να αναλυθούν τα Google analytics κάτι που δεν θα ήταν ιδιαίτερα αποδοτικό διότι η εταιρεία χρησιμοποιεί κυρίως την σελίδα στο Facebook. Στην διαδικτυακή σελίδα υπάρχουν μόνο τα προϊόντα της επιχείρησης και απευθύνεται κυρίως σε B2B πελάτες. Επίσης δεν υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία σχετικά με το Facebook persona. Συμπεράσματα: Η διπλωματική αυτή συνεισφέρει στο να κατανοήσει η εταιρεία “Kalamata Papadimitriou” το κοινό της. Τα αποτελέσματα μπορούν να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες προς την επιχείρηση ώστε να διαμορφώσει καταλληλότερα το περιεχόμενο και την επικοινωνιακή στρατηγική της, γύρω από τα Personas της.
Purpose: Social media is now an integral part of users' daily lives and an important part of the marketing strategy followed by companies. The purpose of this diploma is the company “Kalamata Papadimitriou ”to get to know her Personas better so that her digital marketing becomes more targeted and even expansion more successful. Research Design / Methodology: The Facebook insights of the “Kalamata Papadimitriou” Facebook page were utilized and the demographics of their unique users were analyzed in the SPSS statistical package. Findings: Two specific Personas were extracted from this diploma. The findings extracted in this diploma are that the Persona which is more likely to Like a post by “Kalamata Papadimitriou” comes from Greece specifically from the Attica region speaks Greek, the best time and day to approach her is Wednesday at 10 o'clock at night she prefers photos as her content and is a woman who belongs to the age group 35-44. While Persona is more likely to comment on a post on its Facebook page "Kalamata Papadimitriou" is a woman belonging to the age group 55-64 who lives in the region of Attica the language she speaks is Greek the best time and day to approach is Wednesday at 10 pm and the Content he prefers are photos. Research Limitations: Due to copyright law it was not possible to review a comprehensive Personas profile for this diplomacy was limited to investigating the demographic profile of users. Also one of the suggestions made was to analyze Google analytics which would not be very efficient because the company mainly uses the page in Facebook. On the website there are only the products of the company and is aimed primarily at B2B customers. There is also not enough literature on Facebook persona. Conclusions: This diploma contributes to the understanding of the company "Kalamata Papadimitriou" its audience. The results can provide useful information and instructions to the company to better shape its content and communication strategy around its Personas.
Λέξη κλειδί :Διαδικτυακό μάρκετινγκ
Αγοραστική περσόνα
Αγοραστικό προφίλ
Διαδικτυακή στρατηγική
Digital marketing
Facebook persona
Marketing persona
Digital strategy
Kalamata Papadimitriou
Διαθέσιμο από :2023-07-20
Ημερομηνία έκδοσης :01-07-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-20 14:18:18
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :