ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Emotion affecting attitude change through personalisation: an experimental study
Εναλλακτικός τίτλος :Πώς το συναίσθημα επηρεάζει την αλλαγή συμπεριφοράς μέσω προσωποποίησης: μια πειραματική μελέτη
Δημιουργός :Σπανού, Ματθίλδη
Spanou, Matthildi
Συντελεστής :Δρόσος, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Λαμπάκη, Αντωνία (Εξεταστής)
Παινέσης, Γρηγόριος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Marketing and Communication (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :137p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7899
Περίληψη :Η χρήση προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ έχει οδηγήσει στην δημιουργία προσωποποιημένων και στοχευμένων διαφημίσεων. Οι αντιδράσεις σε αυτές μπορεί να είναι είτε θετικές, είτε αρνητικές ενώ οι φόβοι για ασφάλεια online είναι κάθε άλλο παρά πραγματικοί. Σ' αυτήν την πειραματική έρευνα, ο στόχος είναι να μελετήσει το συναίσθημα και πως επηρεάζει την ποιότητα των επιχειρημάτων μιας προσωποποιημένης διαφήμισης. Μια έντονα προσωποποιημένη διαφήμιση θεωρείται ως δυνατό επιχείρημα, ενώ μια μη προσωποιημένη διαφήμιση θεωρείται αδύναμο επιχείρημα. Πώς η χαρά και η λύπη επηρεάζουν το πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την ποιότητα των επιχειρημάτων σε προσωποιημένα μηνύματα; Προκαλεί αλλαγές στην συμπεριφορά; Επιπλέον, αυτή η έρευνα αναζητά να βρεί εαν η πρόθεση αγοράς επηρεάζεται ή όχι από πράγματα όπως η χρησιμότητα, η αντίδραση και τα ζητήματα απορρήτου. Τα παραπάνω είναι κομμάτια του σχηματισμού συμπεριφοράς απέναντι σε μια διαφήμιση. Η ερευνητική διαδικασία διεξήχθη μέσω ενός πειράματος σε φοιτητές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παρότι δεν υπήρχαν ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς επηρεάζουν τα συναισθήματα την συμπεριφορά, η έρευνα έδειξε σημαντικά αποτελέσματα στο πώς επηρεάζεται η πρόθεση αγοράς.
The use of personal data for marketing purposes has led to the creation of personalised and targeted advertisements. The reactions towards them can be either favourable or unfavourable while online privacy fears are real. In this experimental study the aim is to assess emotion and how it affects argument quality in a personalised advertisement. A highly personalised advertisement is considered a strong argument while a generic (not personalised) is considered weak. How does happiness and sadness affect how consumers perceive argument quality in personalised messages? Does it elicit attitude changes? Also this study seeks to find whether or not purchase intention is influenced by constructs such as usefulness, reactance and privacy concerns. These constructs are part of the attitude formation towards an advertisement. The research was conducted through a field experiment on Athens University of Economics and Business students. Even though there weren’t definitive answers concerning how emotions influence attitude chance, the study showed significant findings towards how purchase intention is influenced.
Λέξη κλειδί :Αλλαγή συμπεριφοράς
Προσωποποίηση
Πείραμα
Χαρά
Λύπη
Attitude change
Personalisation
Experiment
Happiness
Sadness
Διαθέσιμο από :2020-07-20 21:14:01
Ημερομηνία έκδοσης :2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-20 21:14:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Spanou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf