ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Employee performance: understanding the effects of regulatory focus and organizational politics
Εναλλακτικός τίτλος :Aπόδοση εργαζόμενου: κατανοώντας την επίδραση του regulatory focus και των organizational politics
Δημιουργός :Μπουζά, Αικατερίνη
Bouza, Aikaterini
Συντελεστής :Καπουτσής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Σαλαβού, Ελένη (Εξεταστής)
Νικολόπουλος, Ανδρέας (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Business Administration (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :58p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7897
Περίληψη :Χωρίς αμφιβολία, η απόδοση των εργαζομένων είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τη συνολική επιτυχία μιας εταιρείας. Ειδικά στις μέρες μας, όταν τα επιχειρηματικά περιβάλλοντα υπόκεινται σε γρήγορες και τεράστιες αλλαγές λόγω της ουσιαστικής τεχνολογικής εξέλιξης, λόγω των διαφορετικών υπαλλήλων και του γεγονότος ότι ο ανταγωνισμός είναι πιο έντονος από ποτέ, θεωρείται ότι η απόδοση των εργαζομένων οδηγεί την επιχειρηματική απόδοση.Η επιτυχία μιας εταιρείας επιτυγχάνεται τελικά λόγω ενός συνεχούς καθορισμού στόχων τόσο σε ατομικό όσο και σε επίπεδο ομάδας. Οι εργαζόμενοι θέτουν στόχους για να ολοκληρώσουν τα πράγματα, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στην εργασία και να επιτύχουν προσωπική εξέλιξη και ικανοποίηση από την εργασία. Επιπλέον, η επίτευξη των στόχων τους θα καταλήξει να βοηθήσει τη συνολική απόδοση των επιχειρήσεων και με αυτόν τον τρόπο η επίτευξη προσωπικού στόχου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην απόδοση των εργαζομένων.Οι επιτυχημένοι υπάλληλοι τηρούν τις προθεσμίες, πραγματοποιούν πωλήσεις και δημιουργούν τη συνολική εικόνα της εταιρείας. Όταν οι εργαζόμενοι δεν αποδίδουν αποτελεσματικά, οι καταναλωτές δεν ενδιαφέρονται πλέον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρείας και ως εκ τούτου, οι οργανισμοί υφίστανται μεγάλες ζημιές και απώλεια κερδών.
It goes without doubt that employee performance is extremely critical to the overall success of a company. Especially nowadays when business environments are subject to rapid and enormous changes due to substantial technological evolution, due to diverse employees and to the fact that competition is fiercer than ever, it is granted that employee performance drives business performance. The success of a company is finally achieved due to a continuous setting of goals both on an individual and team level. Employees set goals in order to get things done, fulfill their obligations at work and achieve personal evolution and job satisfaction. Moreover, their goal achievement will end up helping the overall business performance and in this is way personal goal achievement is one of the most important factors in employee performance. Successful employees meet deadlines, make sales and build the overall brand name. When employees do not perform effectively, consumers are no longer interested to the company’s products or services and therefore, organizations suffer great damages and loss of earnings. The extremely important role of goals achievement is strictly connected to regulatory focus theory, which has emerged as an important construct in organizational science. This theory determines someone’s self-regulation through two kinds of focus, promotion and prevention focus and states, that according to which focus people have, they react with certain ways under specific work circumstances and follow specific strategies in order to achieve both personal and organizational goals. During the last years, science has also shown a great interest for Perceived Organizational Politics (POP), which is one of the factors that may affect employee’s positive organizational behavior. Subsequently, another vigorous discussion concerns the impact of POP. Is the impact of perceived organizational politics positive or negative? What is exactly the role that PoP plays in the relationship between regulatory focus and performance? This study aims to contribute to the literature about the effects of regulatory focus and organizational politics on employee performance by studying the connection of prevention and promotion focus with performance and the mediating role of Perceived Organizational Politics.
Λέξη κλειδί :Απόδοση εργαζομένου
Αντίληψη της οργανωτικής πολιτικής
Employee performance
Perception of organizational politics (POP)
Regulatory focus
Διαθέσιμο από :2020-07-20 11:08:13
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-07-20 11:08:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Bouza _ 2020.pdf

Τύπος: application/pdf