ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Capital structure analysis of globally listed shipping equities
Εναλλακτικός τίτλος :Ανάλυση κεφαλαιακής διάρθρωσης διεθνώς εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών
Δημιουργός :Παπαγεωργίου, Σπύρος
Papageorgiou, Spyros
Κοκκινάρης, Αλέξιος-Κίμων
Kokkinaris, Alexios-Kimon
Συντελεστής :Ρομπόλης, Λεωνίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Βλησμάς, Ορέστης (Εξεταστής)
Τσεκρέκος, Ανδριανός (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7846
Περίληψη :Στην παρούσα ανάλυση μας, εξετάζουμε συγκεκριμένες εταιρικές (ενδογενής) & μακροοικονομικές (εξωγενής) μεταβλητές, προκειμένου να εντοπίσουμε στατιστικά σημαντικούς παράγοντες μόχλευσης για τους κύριους ναυτιλιακούς κλάδους (Bulk Carriers – Tankers - Containerships). Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων μας βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αποφάσεων (trade-off theory, pecking order theory and the market-timing theory) λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες χρηματοδοτικές τάσεις στην ναυτιλία.Πραγματοποιούμε την ανάλυσή μας κατασκευάζοντας οικονομετρικά μοντέλα με βάση ένα δείγμα πάνελ δεδομένων που αποτελούνταν από 60 διεθνώς-εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρείες κατά την περίοδο μεταξύ του 1ου τριμήνου 2009 και του 2ου τριμήνου 2019 καλύπτοντας χρονικούς ορίζοντες υψηλών και χαμηλών μεταβολών της αγοράς. Τα δεδομένα μας είναι σε τριμηνιαία βάση και ορίζονται σε δολάρια ΗΠΑ.Ο πρώτος στόχος της ανάλυσής μας είναι να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τη σημασία των ενδογενών παραγόντων και πώς διαμορφώνουν την κεφαλαιακή δομή των ναυτιλιακών εταιρειών. Επιπλέον, εξετάζοντας κάθε ναυτιλιακό κλάδο ξεχωριστά και συγκρίνουμε τα αποτελέσματα μεταξύ τους, σκοπεύοντας να δείξουμε πώς η διαφορετική δυναμική της αγοράς που διέπει κάθε τομέα επηρεάζει όχι μόνο τα επίπεδα μόχλευσης αλλά και τη δυναμική των εσωτερικών μεταβλητών που δοκιμάζουμε.Ένας δεύτερος πυλώνας στην ανάλυσή μας είναι να εισαγάγουμε εξωγενείς (μακροοικονομικούς) παράγοντες στα μοντέλα μας και να αναλύσουμε τον αντίκτυπό τους στις αποφάσεις για την κεφαλαιακή διάρθρωση. Αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει, μεταξύ άλλων, στην κατανόηση για τον τρόπο που μεταβάλετε η κεφαλαιακή μόχλευσης στα διάφορα στάδια των επιχειρηματικών κύκλων. Εξετάζοντας παράλληλα την θεωρία του market-timing στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις.
In our thesis, we investigate firm-specific (internal) & macro-economic (external) variables, in order to identify statistically significant leverage factors for the tree main shipping segments (Bulk Carriers-Tankers- Containerships) The interpretation of our results relies on the theoretical framework of financial decisions (trade-off theory, pecking order theory and the market-timing theory) taking also into consideration modern shipping financial trends.We perform our analysis by constructing econometric models based on a panel data sample consisted by 60 globally listed shipping companies during the period between 1Q 2009 and 2Q 2019 covering time horizons of high and low market volatility. Our data are on quarterly basis and nominated into US dollars.The first goal of our analysis is to identify and understand the significance of firm-specific factor and how they shape the capital structure of shipping firms. Furthermore, by examining each shipping segment separately and compare the results among them we intent to illustrate how the different market dynamics that governs each sector effect not only the leverage levels but also the significance of the internal variables we put into test.A second pillar in our analysis is to introduce exogenous (macroeconomic) factors in our overall shipping models and analyze their impact in capital structure decisions. That could serve, among others, to identify leverage reactions over business cycles; and examining the evidence of market-timing behavior in the shipping industry.
Λέξη κλειδί :Κεφαλαιακή διάρθρωση
Χρηματοοικονομική μόχλευση
Οικονομετρικά μοντέλα
Διεθνής ναυτιλία
Capital structure
Financial leverage
Econometric models
International shipping
Ημερομηνία έκδοσης :29-11-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :20-05-2020
Ημερομηνία αποδοχής :20-05-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papageorgiou_Kokkinaris_2019.pdf

Τύπος: application/pdf

Papageorgiou_Kokkinaris_2019.zip