ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προβλέψεις ανασφάλιστων ακινήτων και μέθοδοι ελέγχου ασφαλιστηρίων
Εναλλακτικός τίτλος :Forecasts for uninsured real estate and insurance control methods
Δημιουργός :Μπικόπουλος, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Κρητικός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Λεκάκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7765
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η δημιουργία μίας 2ετούς πρόβλεψης που θα έδειχνε τα ανασφάλιστα ακίνητα της Τράπεζας Eurobank ανά μήνα. Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόστηκε με σκοπό η Τράπεζα να έχει όσο τον δυνατό καλύτερο έλεγχο στις εξασφαλίσεις-ενέχυρά της. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στοιχείων 2 χρόνων για την υλοποίηση της παρούσης.Συγκεκριμένα, έγινε πρόβλεψη των ανασφάλιστων ακίνητων για τα επόμενα δύο ημερολογιακά έτη ακολουθώντας τις προϋποθέσεις που έθεσε η Τράπεζα Eurobank σύμφωνα με τη μέθοδο της εκθετικής εξομάλυνσης μέσω του Φύλλου Πρόβλεψης που παράγει το Microsoft Excel 2016. Επίσης έγιναν κάποιες προτάσεις προς την Τράπεζα σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παράχθηκαν από την πρόβλεψη. Η μεθοδολογία αυτή μπορεί να γίνει οδηγός για την πραγματοποίηση επόμενων προβλέψεων που μπορεί να χρειαστεί η Τράπεζα και με πολύ λίγη επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να προβλέψει διάφορα στοιχεία. Η εγκυρότητα της συγκεκριμένης πρόβλεψης έγκειται στη σωστή συλλογή των δεδομένων και την επικαιροποίηση αυτών των δεδομένων ή εσωτερικών μετρήσεων.
The scope of this thesis was a two-year forecast showing the uninsured real estate collaterals of Eurobank per month. This methodology was applied in order for the Bank to have the best possible control over its collateral - pledges. For this purpose, two year data was collected to accomplish this presentation.Specifically, uninsured real estate collaterals were foreseen for the next two calendar years following the conditions set by Eurobank in accordance with the method of exponential smoothing using the Microsoft Excel 2016 Forecast Sheet. Furthermore, some suggestions were made to the Bank in accordance with the results of the forecast.This methodology can be a guide for making future forecasts that the Bank may need and with very little processing of the data it can provide various data. The validity of this prediction depends on the correct collection of data and the updating of these data or internal measurements.
Λέξη κλειδί :Πρόβλεψη
Εκθετική εξομάλυνση
Ανασφάλιστα ακίνητα
Forecast
Exponential smoothing
Uninsured real estate collaterals
Eurobank
Διαθέσιμο από :2020-02-06 17:26:19
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-02-06 17:26:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mpikopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf