ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η αειφορία στον τουρισμό: η περίπτωση της Costa Navarino
Εναλλακτικός τίτλος :Sustainability in tourism: the case study of Costa Navarino
Δημιουργός :Κυριακοπούλου, Νίκη
Συντελεστής :Αποσπόρη, Ελένη (Επιβλέπων καθηγητής)
Νικολάου, Ιωάννης (Εξεταστής)
Ιορδάνογλου, Δήμητρα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7741
Περίληψη :Η παρούσα εργασία εξέτασε το πώς μπορεί η δημόσια διοίκηση να επηρεάσει και να καθορίσει τη λειτουργία της ΕΚΕ στην τουριστική βιομηχανία και πιο συγκεκριμένα για τα ξενοδοχεία, μελετώντας την περίπτωση της Costa Navarino. H έρευνα ήταν ποσοτική και έγινε σε ένα δείγμα 43 ατόμων. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε ό τι αφορά τη σχέση της γνώσης για την ΕΚΕ με την αντιλαμβανόμενη υποστήριξη από τις δημόσιες αρχές τα επίπεδα της μίας μεταβλητής ακολουθούνται από ανάλογες τιμές στην άλλη μεταβλητή. Η διαπίστωση αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως η υποστήριξη από τις δημόσιες αρχές παρατηρείται κυρίως μέσω της παροχής γνώσεων στην επιχείρηση προκειμένου αυτή μέσω ανάλογων ενεργειών της να μπορεί να πραγματώσει την ΕΚΕ. Συνεπώς, φαίνεται πως η ΕΚΕ δεν «επιβάλλεται» από πλευράς των δημόσιων αρχών, αλλά πως μέσω της παροχής γνώσεων από πλευράς τους οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού μπορούν να προχωρούν σε ανάλογες ενέργειες και να πραγματώνουν την ΕΚΕ. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι ενέργειες των δημόσιων αρχών δε βρίσκονται στο αναγκαίο επίπεδο για την προώθηση της ΕΚΕ με βάση την αποτίμηση των εργαζομένων. Ωστόσο, η μη διαφοροποίηση της σημαντικότητας επιμέρους μέτρων για την εταιρεία και της αποτελεσματικότητας αυτών οδηγεί στη διαπίστωση ορισμένων προβληματισμών για τις ευρύτερες πολιτικές, αλλά όχι για τα συγκεκριμένα μέτρα που χρησιμοποιούνται από πλευράς των δημόσιων αρχών για την ανάπτυξη δράσεων ΕΚΕ, ενώ τέλος η μη διαφορά της αποτίμησης των εργαζομένων για επιμέρους μέτρα της ΕΚΕ μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως αυτή πραγματοποιείται πολύπλευρα και πως δεν είναι αποτέλεσμα της έμφασης σε ένα μόνο τομέα και της χρήσης εργαλείων μίας και μόνο κατηγορίας (π.χ. νομοθετικών).
This thesis focuses on how the public policy affects and how it is determinative for the function of the Corporate Social Responsibility of a company in the tourism industry and more specifically for the hotel industry. Our case study is Costa Navarino. The survey conducted was quantitative and has a sample of 43 people. The findings of the survey are concerning the relationship between the Corporate Social Responsibility and the perceived support from the public authorities that the rates of the one variable are corresponding to the rates of the other. Consequently, the support from the public authorities is based basically in the feed with information and knowledge towards the company in order the company can implement its Corporate Social Responsibility actions. Further to that, concerning the opinion of the associates of the hotel it is assumed that the public authorities don’t promote efficiently and adequately the Corporate Social Responsibility actions of the hotel. Last but not least, the associates assume that the Corporate Social Responsibility of the hotel on the whole is concrete and it isn’t a result only of the implementation of one aspect of tools such as are the legitimate tools, because it’s an embedded philosophy of the company and an holistic approach to tourism product.
Λέξη κλειδί :Αειφορία
Δημόσια πολιτική
Τουρισμός
Sustainability
Public policy
Tourism
Costa Navarino
Διαθέσιμο από :2020-03-26 14:56:03
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-26 14:56:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kyriakopoulou_2020.pdf

Τύπος: application/pdf